RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 06.03.2019. godine objavio presudu kojom su optuženi V.B, D.S, P.J, D.P, B.Š, D.D. i V.D. oglašeni krivim zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Republike Srpske - opšti dio, pa je Sud, uz primjenu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 33, 38, 41, 42. stav 2. i 43. stav 1. tačka 1) istog zakona, optuženog V.B. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 ( jedne ) godine i 3 ( tri ) mjesaca, optuženog D.S. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 ( jedne ) godine i 6 (šest) mjesci, optuženog P.J. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 ( jedne) godine i 3 ( tri ) mjeseca, otuženog D.P. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, optuženog B.Š. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 3 (tri) mjeseca, optuženog D.D. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i optuženog V.D. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na parnicu.

Istom presudom se optuženi M.P. na osnovu člana 298. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oslobađa od optužbe da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Republike Srpske - opšti dio.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na parnicu.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 02.03.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom M.O. u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, a koji se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 02.04.2019. godine i to do 09,30 časova, a zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično djelo razbojništvo iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivično djelo teške krađe u pokušaju iz člana 226. stav 1. tačka 2, u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivično djelo bludne radnje iz člana 171. istog zakona.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 01.03.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi Ž.P. oglašen krivim zbog krivičnog djela iznuda u pokušaju iz člana 232. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a u vezi sa članom 22. istog zakona i krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, u skladu sa odredbama članova 22, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 52, 53 i 54. Krivičnog zakonina Republike Srpske i člana 246. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske za krivično djelo iznuda u pokušaju iz člana 232. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a u vezi sa članom 22. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, a za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stv 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na novčanu kaznu u iznosu od 500,00 KM (petstotinakonvertibilnihmaraka), koju je optuženi dužan platiti u roku od 30 dana po prvosnažnosti presude. Ako osuđeni ne plati novčanu kaznu u cijelosti ili djelimično u određenom roku, Sud će narediti njeno prinudno izvršenje. Ako novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od jedne godine, Sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora, na način da se 50,00 KM zamijeni jednim danom kazne zatvora.

Na osnovu odredbe člana 82. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske i člana 361. stav 5. istog zakona,optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta i to: pištolj marke „Astra“ model 4000, kalibra 7,65 mm i 21 komad municije kalibra 7,65 mm.

U skladu sa odredbama člana 108. stav 3. Zakona o Krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na parnicu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 28.02.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi I.G. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud optuženog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

Na osnovu članova 55, 56. i 61. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom je izrečena mjera bezbjednosti zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 3 (tri) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za subijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 20.02.2019. godine odredio pritvor prema osumnjičenim D.E, Ž.E. i S.T. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2 i 1. istog zakona, a D.E. u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji pritvor se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor osumnjičenim po ovom rješenju može trajati do 18.03.2019. godine.

Strana 4 od 86

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>