RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 20.02.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi M.T. oglašen krivim zbog krivičnog djela primanje mita iz člana 319. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je Sud na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz odredbe člana 42,43, 46, 62 i 63. istog zakona izrekao uslovnu osudu kojom je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i istovremeno odredio da se ista neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 3 (tri) godine ne počini novo krivično djelo.

Na osnovu odredbe člana 44. stav 2. i 49. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je kao sporedna kazna izrečena i novčana kazna u iznosu od 1.500,00 (hiljaduipestotina konvertibilnih maraka) koju kaznu je dužan platiti u roku od jednog mjeseca od dana pravosnažnosti presude, a ukoliko u navedenom roku ne plati kaznu Sud će narediti prinudno izvršenje u postupku koji je propisan zakonom. Ukoliko novčana kazna ne bude naplaćena putem prinudnog izvršenja u roku od jedne godine Sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora na način da se za svakih započetih 50 konvertibilnih maraka zamijeni jednim danom kazne zatvora.

Na osnovu odredbe člana 319. stav 5. u vezi sa članom 83. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog je oduzeta imovinska korist u iznosu od 50 eura ili u protivrijednost 97,50 KM (devedesetsedam konvertibilnih maraka i pedeset pfeninga), pribavljena izvršenjem krivičnog djela i koji novčani iznos optuženi ima vratiti oštećenom.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 20.02.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi M.O. oglašen krivim zbog krivičnog djela trgovina maloljetnim licima iz člana 198. b) stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je Sud na osnovu tog zakonskog propisa i propisa iz člana 32, 33. i člana 37. stav 1. istog zakona osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi je obavezan da na ime naknade štete plati oštećenom licu iznos od 7.500,00 KM u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnom prinudnog izvršenja.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 19.02.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi S.V. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud optuženog, na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 46. i člana 53. stav 2. i člana 207. stav 7. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od  6 (šest) mjeseci.

Na osnovu odredbe  člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 15.04.2018. godine, pa do 11.05.2018. godine.

Na osnovu odredbe člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta, kao predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: mobilni telefon marke „Samsung“ crne boje, sa oštećenjem u gornjem desnom dijelu prednje strane i u gornjem desnom dijelu zadnje strane, sa pripadajućom SIM karticom FREND.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 15.02.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi M.H. oglašen krivim za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 22. istog zakona, u sticaju sa krivičnim djelom prinuda iz člana 141. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 4. i krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 46, 52. i 56. stav 1. istog zakona za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina, za krivično djelo prinuda iz člana 141. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. istog zakona kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, pa je primjenom člana 56. stav 2. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina.

Na osnovu odredbe člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev 10.03.2018. godine, pa nadalje.

Na osnovu odredbe člana 76. stav 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti obaveznog liječenja od zavisnosti koja će se provoditi u ustanovi za izvršenje kazne zatvora.

Na osnovu odredbe člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog je oduzeta supstanca koja je proglašena za opojnu drogu i to: plastificirane vrećice sadržaja opojne droge spid u gramažama: 89,795 g, 46,085 g, 2,434 g i 0,912 g, te na osnovu odredbe člana 385. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, od optuženog je trajno oduzeta supstanca koja je proglašena za opojnu drogu i to: zelena biljna materija u količini od 0,643 g, koja predstavlja opojnu drogu Cannabis.

Na osnovu odredbe člana 361. stav 5. Krivičnog zakonika Republike Srpske, od optuženog je oduzeto 9 komada pištoljske municije, metaka kalibra 7,62x25 mm.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na parnični postupak.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 14.02.2019. godine objavio presudu kojom su optuženi M.S. i B.J. oglašeni krivim, i to optuženi M.S zbog dva krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske i krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 3. istog zakona, a optuženi B.J. zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 3. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud, na osnovu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 28, 32. stav 1, 33. stav 1, 37. stav 1. i 42. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom M.S. za dva krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kazne zatvora u trajanju od po 2 (dvije) godine, za krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 3. Krivičnog zakona Republike Srpske kaznu zatvora u trajanju od 1 ( jedne) godine, te je primjenom člana 42. stav 2. i 3. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženog M.S. osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 6 (šest) mjeseci, dok je optuženog B.J. za krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 3. Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

Na osnovu odredbe člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom M.S. je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 03.07.2017. godine do 03.10.2017. godine.          

Na osnovu člana 56. stav 1. tačka 3) i člana 60. stav 1. i 2. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženima je izričena mjera bezbjednosti zabranja vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti i to zabrana obavljanja poslova poslova državnih službenika u državnim organima kojima je na osnovu zakona ili drugog propisa donesenog na osnovu zakona povjereno upravljanje imovinom, u trajanju od 3 (tri) godine od dana pravosnažnosti ove presude, s tim da se u vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na parnicu.

Strana 5 od 86

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>