RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 07.12.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi D.B. i R.A. oglašeni krivim zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1, u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,  pa je sud, uz primjenu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 38, 41, 42. i 43. stav 1 tačka 1) istog zakona, optuženog D.B. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, a optuženog R.A. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Na osnovu člana 108. stav 3 Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na parnicu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 28.11.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi M.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 32. stav 1, 33. stav 1, 37, 38. i 39. stav 1. tačka 2) Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

Na osnovu člana 94. stav 1. i 2. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženog je oduzeta imovinska korist u iznosu od 755,00 KM, pribavljena izvršenjem krivičnog djela.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 26.11.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi I.B. oglašen krivim zbog produženog krivičnog djela primanje mita iz člana 319. stav 1. u vezi sa članom 57. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje ili uništavanje službene isprave iz člana 349. stav 1. istog zakona, pa je sud, na osnovu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 42, 43, 46. i 52. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom za produženo krivično djelo primanje mita iz člana 319. stav 1. u vezi sa članom 57. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, a za krivično djelo falsifikovanje ili uništavanje službene isprave iz člana 349. stav 1. istog zakona kaznu zatvoru u trajanju od 8 (osam) mjeseci, pa ga je, primjenom odredbe člana 56. stav 1. i 2. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 4 (četiri) mjeseca.

Na osnovu odredbe člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 19.03.2018. godine pa do 19.04.2018. godine.           

Na osnovu odredbe člana 77. stav 1. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti i to zabrana obavljanja poslova ekološkog inspektora u trajanju od 3 (tri) godine od dana pravosnažnosti ove presude, s tim da se u vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Na osnovu odredbe člana 83. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog je oduzeta imovinska korist u iznosu od 500,00 KM, pribavljenja izvršenjem krivičnog djela, koji novčani iznos će se vratiti oštećenom, dok je na osnovu odredbe člana 82. stav 2. istog zakona od optuženog oduzeta imovinska korist u iznosu od 2.000,00 KM, pribavljenja izvršenjem krivičnog djela, koji novac je korišten prilikom sprovođenja posebne istražne radnje simulovani i kontrolisani otkup predmeta i simulovano davanje potkupnine, a koji novac će se vratiti Republičkom javnom tužilaštvu, Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 04.12.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi M.H, Z.Š. i B.M. oglašeni krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a optuženi M.H. u sticaju sa krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 1. istog zakona, pa je sud:

- optuženom M.H. za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina, a za krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 1. istog zakona kaznu zatvora u trajanu od 1 (jedne) godine, te ga je primjenom člana 56. stav 1. i 2. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina i 6 (šest) mjeseci,

- optuženog Z.Š. za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina,

- optuženom B.M. za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, te mu je opozvao uslovnu osudu izrečenu pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Prijedoru od 08.06.2016. godine, kojom je optuženom B.M. utvrđena kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci zbog krivčnog djela teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, tako da je kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci uzeta kao utvrđena, pa je optuženog B.M. na osnovu člana 56. stav 1. i 2. tačka 3) u vezi sa članom 64. stav 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 4 (četiri) mjeseca.

Na osnovu člana 76. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom M.H. je izričena mjera bezbjednosti obavezno liječenje od zavisnosti od opojnih droga, u ustanovi za izvršenje kazne zatvora, a ista mjera će trajati dok ne prestanu razlozi zbog koji je izrečena, a najduže do 3 godine.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženima M.H. i Z.Š. je u izrečene kazne zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 10.10.2017. godine pa dok isti bude trajao, dok je optuženom B.M. u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 10.10.2017. godine pa do 06.11.2017.godine.

Na osnovu člana 82. stav 2. i člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženih su oduzete opojne droge i predmeti i sredstva koja su upotrijebljena za izvršenje krivičnog djela.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 04.12.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi M.Š. oglašen krivim zbog krivičnog djela napad na sudiju i javnog tužioca iz člana 339. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu navedenog zakonskog propisa, te propisa iz člana 42, 43, 52, 53 i 54. stav 1. tačka 5)  Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

Strana 7 od 86

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>