RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 28.02.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi I.G. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud optuženog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

Na osnovu članova 55, 56. i 61. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom je izrečena mjera bezbjednosti zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 3 (tri) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za subijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 20.02.2019. godine odredio pritvor prema osumnjičenim D.E, Ž.E. i S.T. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2 i 1. istog zakona, a D.E. u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji pritvor se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor osumnjičenim po ovom rješenju može trajati do 18.03.2019. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 20.02.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi M.T. oglašen krivim zbog krivičnog djela primanje mita iz člana 319. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je Sud na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz odredbe člana 42,43, 46, 62 i 63. istog zakona izrekao uslovnu osudu kojom je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i istovremeno odredio da se ista neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 3 (tri) godine ne počini novo krivično djelo.

Na osnovu odredbe člana 44. stav 2. i 49. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je kao sporedna kazna izrečena i novčana kazna u iznosu od 1.500,00 (hiljaduipestotina konvertibilnih maraka) koju kaznu je dužan platiti u roku od jednog mjeseca od dana pravosnažnosti presude, a ukoliko u navedenom roku ne plati kaznu Sud će narediti prinudno izvršenje u postupku koji je propisan zakonom. Ukoliko novčana kazna ne bude naplaćena putem prinudnog izvršenja u roku od jedne godine Sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora na način da se za svakih započetih 50 konvertibilnih maraka zamijeni jednim danom kazne zatvora.

Na osnovu odredbe člana 319. stav 5. u vezi sa članom 83. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog je oduzeta imovinska korist u iznosu od 50 eura ili u protivrijednost 97,50 KM (devedesetsedam konvertibilnih maraka i pedeset pfeninga), pribavljena izvršenjem krivičnog djela i koji novčani iznos optuženi ima vratiti oštećenom.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 20.02.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi M.O. oglašen krivim zbog krivičnog djela trgovina maloljetnim licima iz člana 198. b) stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je Sud na osnovu tog zakonskog propisa i propisa iz člana 32, 33. i člana 37. stav 1. istog zakona osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi je obavezan da na ime naknade štete plati oštećenom licu iznos od 7.500,00 KM u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnom prinudnog izvršenja.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 19.02.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi S.V. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud optuženog, na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 46. i člana 53. stav 2. i člana 207. stav 7. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od  6 (šest) mjeseci.

Na osnovu odredbe  člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 15.04.2018. godine, pa do 11.05.2018. godine.

Na osnovu odredbe člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta, kao predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: mobilni telefon marke „Samsung“ crne boje, sa oštećenjem u gornjem desnom dijelu prednje strane i u gornjem desnom dijelu zadnje strane, sa pripadajućom SIM karticom FREND.

Strana 2 od 83

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>