STVARNA NADLEŽNOST

Član 41 tačka a) i člana 72 stav 1 i 2 Zakona o šumama

 

 Ako okrivljeni u privatnoj šumi izvrši bespravnu sječu stabala ukupne bruto mase od 14,53 m³ čini krivično djelo iz člana 430 Krivičnog Zakona Republike Srpske, a ne prekršaj iz član 41 tačka a) i 72 stav 1 i 2 Zakona o šumama.

 

 Iz obrazloženja:

 

 Prvostepenim rješenjem odbačen je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosioca zahtjeva JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac - Šumsko gazdinstvo „Gradiška“ iz Gradiške broj: X od 06.02.2009.godine, zbog stvarne nenadležnosti suda, protiv okrivljenog XY radi prekršaja iz odredaba člana 41 tačka a) i 72 stav 1 i 2 Zakona o šumama, iz razloga što radnje koje se okrivljenom stavljaju na teret imaju obilježja krivičnog djela iz odredbe člana 430 Krivičnog Zakona Republike Srpske, a ne prekršaja.

 Prema odredbi člana 430 Krivičnog Zakona Republike Srpske propisano je ko radi kradje u šumi obori 1 ili više stabala, a količina oborenog drveta je veća od 3 m³ kaznit će se novčanom kaznom ili zatvorom do 2 godine (stav 1 tog člana), a ako je djelo iz stava 1 tog člana učinjeno u namjeri da se oboreno drvo proda, ili ako je količina drveta veća od 8 m³ ili ako je djelo učinjeno u zaštitnoj šumi, nacionalnom parku ili drugoj šumi s posebnom namjenom, učinilac će se kazniti zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina i novčanom kaznom (stav 2 tog člana). Prema tome krivično djelo će postojati samo ako je količina oborenog drveta veća od 3 m³, a koja količina je objektivni uslov inkriminacije, pri čemu nije od značaja da li je oboreno stablo sirovo ili suho odlučna je samo količina oborene drvne mase. Okrivljeni je u privatnoj šumi dana 01.02.2009.godine izvršio bespravnu sječu stabala ukupno bruto mase od 14,53 m³ (vrsta i količina pobliže opisani u izreci prvostepenog rješenja), a što je sve i vidljivo iz sadržaja prijave za šumsku štetu X od 06.02.2009.godine, te zapisnika o bespravnoj sječi broj Y od 05.02.2009.godine sačinjenog od strane nadzornika za privatne šume XY, a i podataka predmetnog zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Kako je iz naprijed navedenog činjeničnog utvrdjenja nesporno da je u konkretnom slučaju količina oborenog drveta nastala bespravnom sječom stabala od strane okrivljenog veća od 3 m³, a koja količina, kako je to već i navedeno predstavlja objektivni uslov inkriminacije, to nesporno proizilazi da predmetne radnje okrivljenog predstavljaju krivično djelo iz odredbe člana 430 Krivičnog Zakona Republike Srpske, o kojima se ne može odlučivati u prekršajnom postupku kako je to pravilno u pobijanom rješenju zaključeno od strane prvostepenog suda zbog čega je žalbu podnosioca zahtjeva valjalo odbiti kao neosnovanu i prvostepeno rješenje potvrditi.

 

(Rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci broj: 011-0-Pžp-09-000 307 od 26.08.2009.godine)