Objava presude

Okružni sud u Banjaluci, dana 01.11.2017. godine, donio je presudu broj: 11 0 U 020710 17 U, u postupku po tužbi Grada Banjaluka (u daljem tekstu: tužilac), zastupan po Pravobranilaštvu Republike Srpske, Sjedište zamjenika Banjaluka, protiv rješenja broj: 21.057476-35/17 od 21.04.2017. godine Republičke uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove Banjaluka (kao tužene), u predmetu ponavljanja postupka, okončanog odlukom o utvrđivanju prava svojine kupovinom državnog kapitala.

 

Iz obrazloženja odluke:

„Sud ističe da je neosnovan prigovor zainteresovanog lica da tužilac nije ovlašten podnijeti prijedlog za ponavljanje postupa, te izjaviti žalbu, takav prigovor je dat u odgovoru na tužbu, a iz razloga nepostojanja stranačke legitimacije na strani tužioca. Predmetni upravni postupak, koji je okončan pravosnažnim rješenjem je trebalo provesti uz učešće i tužioca, kao zainteresovanog lica, jer je on upisan u zemljišnim knjigama. Članom 8a. Zakona nije isključena primjena relevantnih odredbi ZOUP, jer izuzetno, u postupku pored stranaka iz člana 8a. stav 3. Zakona, mogu učestvovati i zainteresovana lica, kao uzgredne stranke, ako ispunjavaju uslove iz člana 38. ZOUP, tj. da se radi o licima čija bi prava, ili pravni interes, u postupku koji se provodi po članu 8a. Zakona, mogao biti povrijeđen. U krug tih lica spadaju vlasnici, ili korisnici nepokretnosti na kojima se po članu 8a. Zakona utvrđuju prava, jer promjena prava objektivno uvijek može imati elemente koji su na štetu prava, ili pravnih interesa tih lica. Zbog toga se i u postupku u kojem se utvrđuju pravo vlasništva na objekti i površina zemljišta za redovnu upotrebu objekta po članu 8a. Zakona, svojstvo zainteresovanog lica priznaje i licu koji dokaže svoj vlasnički, ili korisnički pravni interes na nepokretnostima, koje su predmet postupka, jer je organ koji provodi postupak dužan da vodi računa i o upisanim pravima trećih lica, kao što je ovdje slučaj, a sve kakav je pravni stav zauzeo Vrhovni sud u presudi broj: 11 0 U 012530 15 Uvp od 17.08.2017. godine.

Tužilac je imao ovlašćenje podnijeti prijedlog za ponavljanje postupka, suprotno zaključku prvostepenog organa, a i tužene, ali navodima zainteresovanog lica, datih u odgovoru na tužbu. Ovo iz razloga što se Pravobranilaštvo Republike Srpske pravilno izjašnjavalo u postupku utvrđivanja prava vlasništva, kao zastupnik države i državnog interesa, naspram interesa tužioca, kao upisanog lica u zemljišnu knjigu, pa se u konkretnom slučaju i nije mogao pojaviti kao zakonski zastupnik tužioca i evidentno nije štitio njegove interese, u prilog čemu govori i činjenica da tužioca nije obavještavao o ishodu postupka, niti mu je dostavio konačno rješenje, zbog čega je tužilac insistirao na njegovom dostavljanju. Činjenica je i da tužilac nije zaprimio konačno rješenje, kojim je odbijena žalba Pravobranilaštva Republike Srpske ni u momentu podnošenja prijedloga za ponavljanje postupka, te ta činjenica nije sporna ni za tuženu. Ali tužena zaključuje u osporenom aktu da je neblagovremeno podnesen prijedlog, s obzirom da je tužioca zastupalo Pravobranilaštvo Republike Srpske, nasuprot stanju spisa, odnosno obavještenju Pravobranilaštva Republike Srpske broj: U-2445/16 od 01.11.2016. godine, u kome Pravobranilaštvo izričito navodi da ne zastupa tužioca, što tuženoj nije moglo ostati nepoznato.

Za pravilnu odluku o podnesenom prijedlogu za ponavljanje postupka bilo je bitno utvrditi svojstvo tužioca u odnosu na okončani upravni postupak, ali je prvostepeni organ pogrešno utvrdio te činjenice. Za razliku od prvostepenog organa, za tuženu te činjenice nisu sporne, ali pogrešno zaključila da je tužioca, u tom postupku zastupalo Pravobranilaštvo Republike Srpske, kao njegov zakonski zastupnik, a što je suprotno stanju spisa“.