Baner
Home Konkursi
Konkursi

OKRUŽNI SUD U BANJALUCI
Broj: 011-0-Su-12-000 515
Banja Luka, 28. 05. 2012. godine


 Na osnovu člana 48. stav 2.. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 37/12), člana 15. Zakona o radu -Prečišćeni tekst (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 55/07), te Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Banjaluci  (broj: 011-0-Su-07-01 151-sa daljim izmjenama)  Okružni sud u Banjaluci objavljuje


JAVNI  KONKURS


Za popunjavanje sljedećih upražnjenih radnih mjesta, prijemom u radni odnos, i to:

1) Daktilograf, na neodređeno vrijeme, ................................................... . 4 izvršioca
2) Daktilograf, na određeno vrijeme, do povratka radnica sa bolovanja.......... 6 izvršioca
3) Referent za obračun plata i likvidator, na određeno vrijeme,
       do povratka radnice sa porodiljskog odsustva .................................... 1 izvršilac

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1.  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u  Republici Srpskoj;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4.  da je po svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojan ugleda radnika suda;
5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda
6.  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu   zatvora od najmanje šest mjeseci  ili za krivično djelo  koje ga čini  nepodobnim  za obavljanje  poslova u  sudu;
7. da ispunjavaju uslove utvrđene zakonom, drugim propisima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu   u Banjaluci.

Posebni uslovi za daktilografa
Završena upravna škola - smjer daktilokorespodent ili druga srednja   škola  i položen ispit za daktilografa I - a klase; položen stručni ispit;  poznavanje rada na računarima i 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima. Ukoliko se na konkurs ne javi dovoljan broj kandidata sa položenim stručnim ispitom u obzir dolaze i kandidati bez položenog stručnog ispita, s tim da su dužni isti položiti u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi za Referenta za obračun plata i likvidatora
Završena srednja ekonomska škola, 1 godina radnog iskustva na istim ili  sličnim poslovima, položen stručni ispit i poznavanje rada na računaru.

Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih  i posebnih uslova i to:

1. izvod iz matične knjige rođenih;
2. uvjerenje o državljanstvu;
3. kandidati sa završenom srednjom upravnom školom - smjer daktilokorespodent,     

prilažu ovjerenu kopiju svjedočanstva, a kandidati sa završenom drugom srednjom    školom prilažu ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi i uvjerenje o položenom ispitu za  daktilografa I A klase (za daktilografa), a za Referenta za obračun plata i likvidatora ovjerena kopija svjedočanstva o završenoj ekonomskoj školi;
4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave;
5. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak;
6. potvrdu o radnom iskustvu izdatu od poslodavca
7.  za ispunjavanje opštih uslova iz tačke 4. i  6. svi  kandidati dostavljaju ovjerenu  pismenu
izjavu       

Radni odnos će se zasnovati  nakon provedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata, sa mogućnošću da se primi i veći broj kandidata od navedenog broja za daktilografe na određeno vrijeme.

Sa svim kandidatima koji  ispune uslove predviđene konkursom Komisija za izbor obaviće prethodnu provjeru radnih sposobnosti – testiranje i interviju,  koje će  se vršiti na računarima,  u skladu sa aktima Suda, o čemu će kandidati biti obaviješteni preko oglasne table suda i telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja  konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove,  neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova,  dostavljaju se lično ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, ul.Kralja Petra I Karađorđevića 12, sa naznakom ,,Komisiji za izbor".

                                                                      Vršilac dužnosti predsjednika suda

                                                                            Marija Aničić Zgonjanin, s.r.


Konkurs je objavljen u listu Glas Srpske 30. maja 2012, a rok za prijave ističe 14. 06. 2012. godine.

 

Anketa

Koliko ste zadovoljni uslugama suda?