Konkursi

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OKRUŽNI SUD U BANJALUCI                                                    
Broj: 011-0-Su-17-001 655               
Banja Luka, 05.12.2017. godine

Na osnovu člana 48. stav 2. u vezi sa članom 70. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 37/12, 44/15 i 100/17), članom 50. stav 1 Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i članom 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 38/12 i 20/15), te člana 15. tačka w) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Banjaluci (broj: 011-0-Su-15-000 826), Okružni sud u Banjaluci objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

 1. Viši stručni saradnik, 2 (dva)      izvršioca,
 2. Portparol, 1 (jedan)      izvršilac.

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi:

-          za radno mjesto:

 1. viši stručni saradnik: završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit i iskustvo u radu na pravnim poslovima najmanje 3 (tri) godine.
 2. portparol: VII stepen stručne spreme, fakultet političkih nauka – zvanje diplomirani novinar ili filozofski fakultet – smjer
  žurnalistike ili diplomirani pravnik, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i znanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 1. fotokopiju lične karte ili pasoša,
 2. fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
 3. fotokopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu (za radno mjesto viši stručni saradnik),
 4. fotokopiju uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto portparol),
 5. uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, izdatu od poslodavca,
 6. za ispunjavanje opštih uslova iz tačke 4. i 5. svi kandidati dostavljaju ovjerenu pismenu izjavu.

Izbor kandidata, vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava, pismenog testa i usmenog razgovora za kandidate koji na pismenom testu ostvare više od 50% mogućeg broja bodova.

Radni odnos će se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom konkursu, a kandidati koji budu izabrani dužni su prilikom stupanja na rad dostaviti originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu (za radno mjesto viši stručni saradnik), uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto portparol), potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 mjeseca.

  Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“ i web stranici suda www.okruznisud-bl.com. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje.

  Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, mogu se dostavljati lično ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića broj 12.

                                                                     

Predsjednica suda
Marija Aničić-Zgonjanin s.r.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na web stranici suda dana 06.12.2017. godine.