OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 05.07.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi B.V. i M.D. oglašeni krivim zbog krivičnog djela iznuda u pokušaju iz člana 242. stav 2. u vezi sa članom 20. i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 37, 38. i 39. Krivičnog zakona Republike Srpske, optužene osudio na novčane kazne od po 15.000,00 (petnaesthiljada) KM koje kazne su dužani platiti u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, a ukoliko optuženi ne plate novčane kazne u ostavljenom roku, novčane kazne će se zamijeniti kaznom zatvora, tako što će se za svakih započetih 100,00 KM novčane kazne odrediti jedan (1) dan zatvora, s tim da zatvor ne može prekoračiti propisanu kaznu za krivično djela.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na parnicu.