Novosti

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 17.04.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenim M.K, S.V. i N.G. zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje osumnjičenima M.K, S.V. i N.G. po pritvorskom osnovu iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a osumnjičenima M.K. i N.G. i po pritvorskom osnovu iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od po 1 (jedan) mjesec, tako da osumnjičenim pritvor po ovom rješenju može trajati do 15.05.2018. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 11.04.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi D.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, za ovo krivično djelo utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 2 (dva) mjeseca, a kaznu zatvora koja je optuženom izrečena presudom Okružnog suda Banjaluka broj 11 0 K 14315 15 K od 09.10.2015. godine, koja presuda je preinačena u dijelu kazne od strane Vrhovnog suda Republike Srpske presudom broj 11 0 K 14315 16 KŽ 13 od 12.04.2016. godine za krivično djelo iz člana 224. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci sud je uzeo kao utvrđenu, pa ga je na osnovu člana 56. stav 2. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 5 (pet) meseci.

Optuženom se, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 23.09.2014. godine do 23.12.2014. godine i 10.10.2017. godine do 11.04.2018. godine, te je odlučeno da će sud posebnim rješenjem odlučiti o daljem egzistiranju mjere pritvora.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: nosač SIM kartice M:tel operatera sa natpisom „Frend“, mobilni telefon marke „HTC Desire 626 G Dual Sim“, SIM karticom i memorijskom karticom, pvc vrećica sa natpisom „Moja apoteka“ u kojoj se nalazi pribor za konzumaciju opojne droge, tri šprice sa iglama, jedna kesica limuntosa i dno od limenke sa tragovima čađi.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 10.04.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi N.B. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonka Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 46. i 54. stav 6. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci.

Optuženom se, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 10.10.2017. godine do 10.01.2018. godine, te je odlučeno da će sud posebnim rješenjem odlučiti o određenim mjerama zabrane.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: laptopa crne boje, tablet Apple Ipad sivo - bijele boje, tablet HP crne boje, 6 mobilnih telefona marke SAMSUNG, 4 telefona marke NOKIA sa pripadajućom baterijom, telefona marke iPhone Apple 5, 2 telefona marke iPhone Apple 4 bez sim kartice, centralna jdinica HP crne boje, centralna jedinica DELL sivo crne boje, mobilni telefon „Huawei“ sa pripadajućom baterijom bez sim kartice, mobilni telefon HTC sa pripadajućom baterijom bez sim kartice, hard disk, kutije sa iglama za inzulin marke TriCare sa 99 komada, SIM kartica, sedam dijelova SIM kartice od toga dva dijela sa vidljivim serijskim brojevima i novac koji je zapakovan u plastičnu vrećicu, zalijepljen dokaz trakom, novčanice u apoenima i to: 13 novčanica u apoenu od 50 eura i 16 novčanica u apoenu od 50 KM .

U skladu sa članom 84. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog oduzme imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog djela i to: predmeti pronađeni u laptopu marke „Lenovo“ u prostoru za hard disk – 21 novčanica od po 50,00 KM; predmeti pronađeni u laptopu marke „Emachines“ u prostoru za hard disk – 8 novčanica po 10 EUR, 7 novčanica po 20 EUR, 1 novčanica od 100,00 KM, 32 novčanice po 50,00 KM; predmeti pronađeni u laptopu marke „HP“ u prostoru za hard disk – 1 novčanica od 200,00 KM, 2 novčanice po 50 EUR, 28 novčanica po 100,00 KM, 20 novčanica po 50,00 KM.

 

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 10.04.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi T.N. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonka Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 46. i 54. stav 4. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci.

 

Istom presudom je odlučeno da se optuženom, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 10.10.2017. godine do 06.11.2017. godine.

 

 

 

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 04.04.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi J.Dž, M.M. i V.R. oglašeni krivim zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 23. istog zakona, pa je sud, uz primjenu navedenog zakonskog propisa, te odredbe članova 32. stav1, 33. stav 1, 38. stav 1. tačka 1. i 39. stav 1. tačka 2) Krivičnog zakona Republike Srpske, optužene J.Dž. i M.M osudio na kazne zatvora u trajanju od po 6 (šest) godina, a optuženog V.R. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na pranicu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 03.04.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi B.N. i S.A. oglašeni krivim, i to optuženi B.N. zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 125. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 38. istog zakona u sticaju sa krivičnim djelom izazivanje opasnosti iz člana 394. stav 3. u vezi sa stavom 1. i krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i prome oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a optuženi S.A. zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 22. istog zakona, u sticaju sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 42, 43, 46, 52, 53. stav 4. i člana 54. Krivičnog zakonika Republike Srpske:

- optuženom B.N. za krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 38. istog zakona utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina, za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, te ga je, primjenom člana 56. stav 2. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na jedistvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

- optuženom S.A. za krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 22. istog zakona utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina, a za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, te ga je, primjenom člana 56. stav 2. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na jedistvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina.

Na osnovu odredbe člana 83. i 84. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog B.N. se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM (tridesethiljada konvertibilnih maraka).

Istom presudom, a osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, određeno je da se optuženima B.N. i S.A. u izrečene jedinstvene kazne zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, i to optuženom B.N. počev od 03.10.2017. godine, a optuženom S.A. počev od 04.10.2017. godine, pa nadalje dok pritvor bude trajao.O prijedlogu tužilaštva za produženje pritvora nakon izricanja prvostepene presude sud je odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na parnicu.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 30.03.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenim S.L, Z.D, G.D. i S.S. zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a S.L. i G.D. u sticaju sa krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje iz pritvorskog razloga propisanog u članu 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od 1 (jedan) mjesec,tako da osumnjičenim pritvor po ovom rješenju može trajati do 28.04.2018. godine.

OBJAVA PRESUDE

Presudom Vrhovnog suda Republike Srpske, Posebnog vijeća za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od 15.02.2018. godine odbijena je kao neosnovana žalba Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Banja Luka i potvrđena presuda Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od 07.07.2017. godine kojom su optuženi P.N. i Ž.S, na osnovu člana 298. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oslobođeni optužbe, i to optuženi P.N. zbog krivičnog djela oštećenje ili povlašćivanje povjerilaca iz člana 262. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 274. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, a optuženi Ž.S. zbog krivičnog djela oštećenje ili povlašćivanje povjerilaca, u pomaganju, iz člana 262. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 25. istog zakona, u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 274. stav 1. i 2. Krivičnog zakona Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 26.03.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi M.V, P.G, P.A. i B.O.oglašeni krivim zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, pa je sud, na osnovu istog zakonskog propisa, uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženima M.V, P.G. i P.A. za krivično djelo razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kazne zatvora od po 9 (devet) godina i 6 (šest) mjeseci, a za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, kazne zatvora od po 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, pa im je, na osnovu člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, izrekao jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 10 (deset) godina i 6 (šest) mjeseci, dok je okrivljenom B.O. za krivično djelo razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvoru od 7 (sedam) godina i 6 (šest) mjeseci, a za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, kaznu zatvoru od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, pa mu je, na osnovu člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina i 6 (šest) mjeseci.

Istom presudom je odlučeno da se optuženima M.V, P.G, P.A. i B.O. na osnovu člana 44. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečene kazne zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, i to optuženima M.V, P.G. i P.A. počev od 13.01.2016. godine, a optuženom B.O. počev od 15.01.2016. godine, pa nadalje.

Na osnovu člana 94. i 95. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih M.V, P.G, P.A. i B.O. je oduzeta imovinska korist koju su pribavili izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 543.204,63 KM, koji iznos su optuženi solidarno dužni uplatiti u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude, a u solidarni udio optuženog P.G. je uračunat novac u ukupnom iznosu od 1.473,17 KM koji je optuženom oduzet po potvrdama o privremenom oduzimanju predmeta od 13.01.2016. godine i od 14.01.2016. godine, a optuženom B.O. je u solidarni udio uračunat iznos od 1.560,00 KM koji je od optuženog oduzet prema potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta od 15.01.2016. godine.

Na osnovu člana 399. stav 7. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih je oduzeto vatreno oružje i to: automatska puška marke „Crvena zastava“ 7,62x39 mm, „M70AB2“, serijskog broja 656166, automatska puška marke „Crvena zastava“ 7,62x39 mm, „M70AB2“, serijskog broja 513732, automatska puška marke „Crvena zastava“ 7,62x39 mm, „M70AB2“, serijskog broja 588586, automatska puška marke „Crvena zastava“ 7,62x39 mm, „M70B1“, serijskog broja B-15283, automatska puška marke „Crvena zastava“ 7,62x39 mm, „M70AB2“, serijskog broja 193398, pet okvira za municiju, kalibra 7,62 x 39 mm, koji se koriste za automatske puške, 43 komada metaka kalibra 7,62 x 39 mm i ručni raketni bacač M80, serijski broj 87062616.

Na osnovu člana 62. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih je oduzeto i putničko motorno vozilo „Audi A6“ tamnozelene boje, bez registarskih oznaka, a koje vozilo se po naredbi ovog suda od 25.09.2015. godine nalazi na čuvanju u depozitu CJB Banjaluka, Sarica – Trn.

Na osnovu člana 108. stav 1. i 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevima upućeni na parnični postupak.

Rješenjem ovog suda od 26.03.2018. godine produžen je pritvor prema optuženima M.V, P.G, P.A. i B.O. iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže još 9 (devet) mjeseci.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 20.03.2018. godine, produžen je pritvor osumnjičenom M.S. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 23.02.2018. godine zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, za još 1 (jedan) mjesec, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati najduže do 21.04.2018. godine.

Pritvor se produžava zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Strana 4 od 37

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>