Novosti

Ukidanje pritvora

Okružni sud u Banjaluci, u krivičnom predmetu protiv optuženog A.B. zbog krivičnog djela polno nasilje nad djetetom iz člana 195. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, rješenjem broj 11 0 K 020892 17 Kv 3 od 06.09.2017. godine odbio je prijedlog Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka za produženje pritvora, koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda  broj 11 0 K 020892 17 Kpp od 24.06.2017. godine i produžen rješenjem vijeća ovog suda broj 11 0 K 020892 17 Kv 2 od 20.07.2017. godine, pa se optuženi ima odmah pustiti na slobodu.

Istovremeno, na osnovu člana 185. stav 1. tačka b) i v) i člana 187. stav 3. i 4. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, umjesto mjere pritvora, optuženom se izriču sljedeće mjere zabrane, i to: zabrana posjećivanja kuće, dvorišta i pomoćnih objekata, gdje stanuje oštećeno maloljetno lice i osnovne škole koju pohađa oštećeno lice, te se određuje udaljenost od 100 metara ispod koje se navedenim mjestima i objektima optuženi ne smije približiti, kao i zabrana sastajanja sa oštećenim licem, roditeljima i sestrom oštećenog lica, te se određuje udaljenost od 100 metara ispod koje se optuženi ne smije približiti navedenim licima, uz obaveznu kontrolu svaka dva mjeseca da li su primijenjene mjere još potrebne.

Izrečene mjere zabrane se primjenjuju počev od puštanja optuženog na slobodu i mogu trajati dok za to postoji potreba, ali najduže do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora ukoliko mu ista bude izrečena.

Na osnovu člana 186. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi se upozorava da se protiv njega može odrediti pritvor ako prekrši obaveze iz izrečenih mjera.

Ukoliko optuženi ne bude ispunjavao obaveze navedenih zabrana, organ koji izvršava mjere zabrane će o tome obavijestiti sud, a sud optuženom može izreći dodatne mjere zabrane ili odrediti pritvor u smislu odredbe člana 186. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 07.09.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi Đ.B. oglašen krivim zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa produženim krivičnim djelom teška krađa iz člana 232. stav 1. tačka 1. istog zakona, pa mu je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te člana 37, člana 40. stav 2. i člana 31. Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci i novčanu kaznu u iznosu od 6.000 KM (šesthiljadakonvertibilnihmaraka).

Ukoliko optuženi ne plati novčanu kaznu u ostavljenom roku, ista  će se zamijeniti kaznom zatvora, tako što će se za svakih započetih 100 KM novčane kazne odrediti (1) jedan dan zatvora, s tim da zatvor ne može prekoračiti propisanu kaznu za krivična djela.

Na osnovu člana 94. stav 1. i 2. i člana 95. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženog se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnih djela u iznosu od 11.198,82 KM .

Obavještenje

Rješenjem Vrhovnog suda Republike Srpske, Posebnog vijeća za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od 07.08.2017. godine odbijena je kao neosnovana žalba Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Banja Luka, izjavljena protiv rješenja Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog vijeća za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala broj 11 0 K 016901 17 Kv 6-p od 26.07.2017. godine, kojim rješenjem je odbijen prijedlog Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala za produženje pritvora prema optuženima S.S, J.K, M.M, T.K. i Ž.P. zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom razbojništvo iz člana 233. stav 2. istog zakona i dr. i naloženo da se isti odmah na slobodu, te su optuženima, na osnovu člana 184. i 185. stav 1. tačke v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, umjesto mjere pritvora izrečene mjere zabrane.

Produženje pritvora

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala broj: 11 0 K 020893 17 Kv 2-p od 01.08.2017. godine, prema osumnjičenom M.S. produžen je pritvor koji mu je određen rješenjem ovog suda broj 11 0 K 020893 17 Kpp 2 od 04.07.2017. godine, zbog osnovane sumnje da je učinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske, kao i postojanja razloga iz člana 197. stav 1. tačke b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, tako da mu po ovom rješenju pritvor može trajati u toku istrage još najduže 2 (dva) mjeseca, tj. najduže do 03.10.2017. godine do 09:30 časova.

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 03.08.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi I.C. oglašen krivim zbog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju  službene dužnosti iz člana 388. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 37, člana 38. stav 2. tačka 2), člana 39. stav 1. tačka 4. i člana 31. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao novčanu kaznu u iznosu od 2.000,00 KM (dvijehiljade konvertibilnih maraka), koju je optuženi dužan platiti u roku od 3 mjeseca od dana pravosnažnosti presude.

Ukoliko optuženi ne plati novčanu kaznu u ostavljenom roku, novčana kazna će se zamijeniti kaznom zatvora, tako što će se za svakih započetih 100 KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora, s tim da zatvor ne može prekoračiti propisanu kaznu za krivična djela.

Ukidanje pritvora

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, u krivičnom predmetu protiv optuženih S.S, J.K, M.M, T.K, Đ.Ć, A.G. i Ž.P, zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom razbojništvo iz člana 233. stav 2. istog zakona i dr. rješenjem broj: 11 0 K 016901 17 Kv 6-p od 26.07.2017. godine odbio je prijedlog Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala za produženje pritvora, koji je optuženima S.S, J.K, M.M, T.K određen rješenjem sudije za prethodni postupak broj 11 0 K 016901 17 Kpp 13-p od 08.02.2017. godine, te produžen rješenjem vijeća ovog suda broj 11 0 K 016901 17 Kv 2 od 03.03.2017. godine i rješenjem Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 11 0 K 016901 17 Kv 3 od 03.05.2017. godine, a prema optuženom Ž.P. određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda broj 11 0 K 016901 17 Kpp 28-p od 29.06.2017. godine, pa se optuženi S.S, J.K, M.M, T.K i Ž.P imaju odmah pustiti na slobodu.

Istovremeno, na osnovu člana 184. i 185. stav 1. tačka v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske umjesto mjere pritvora optuženima S.S, J.K, M.M, T.K i Ž.P se izriču sljedeće mjere zabrane, i to: zabrana napuštanja mjesta boravišta, uz privremeno oduzimanje putnih isprava i zabranu izdavanja novih putnih isprava, te zabranu korišćenja lične karte za prelazak državne granice (zabrana putovanja), zabrana međusobnog sastajanja i komuniciranja, te sastajanja i komuniciranja sa svjedocima, te se naređuje optuženima javljanje u nadležnu policijsku upravu/stanicu, komandiru stanice ili licu koje on odredi, svakog ponedjeljka u sedmici u toku radnog vremena.   Izrečene mjere zabrane se primjenjuju počev od puštanja optuženih na slobodu i mogu trajati dok za to postoji potreba, ali najduže do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora ukoliko ista bude izrečena.

Ukoliko optuženi ne budu ispunjavali obaveze navedenih zabrana, organ koji izvršava mjere zabrane će o tome obavijestiti sud, a sud optuženima može izreći dodatnu mjeru zabrane ili odrediti pritvor shodno odredbi člana 186. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

Objava presude

Presudom Vrhovnog suda Republike Srpkse, Posebno vijeće za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od 08.06.2017. godine, odbijene su, kao neosnovane, žalbe branilaca optuženih M. R. i D. P., Republičkog javnog tužilaštva, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Banja Luka u dijelu koji se odnosi na ove optužene, žalbe oca i supruge optuženog D. P. i potvrđena presuda Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, broj 11 0 K 017025 16 K od 26.12.2016. godine, u dijelu u kojem je optuženi M. R. oglašen krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 19 (devetnaest) godina u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, za koja krivična djela je primjenom člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina, a optuženi D. P. oglašen krivim, zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, za koje je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina.

Opširnije...

Određivanje pritvora

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za subijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, broj 11 0 K 020893 17 Kpp 2 od 04.07.2017. godine određen je pritvor osumnjičenom S.M. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Pritvor je određen zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i može trajati najduže 1 (jedan) mjesec, odnosno do 03.08.2017. godine.

Sud nije prihvatio osnovanim prijedlog nadležnog tužilaštva, da se pritvor odredi i iz pritvorskog razloga propisanim članom 197. stav 1. tačka a) navedenog Zakona.

Projekat Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH

Projekat Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH
- Sastanak korisnika Projekta -
12. juni 2017. godine, Sarajevo

Zaključci

  1. S obzirom da je prva tranša uplaćena za period od 07.03.2016. godine do 31.12.2017.godine a uslov za uplatu naredne tranše (za period od 01.01.2018 – 06.02.2019. godine) jeste da se sredstva iz prve potroše u iznosu od 70%, potrebno je da institucije korisnici na predviđen način i u skladu sa odobrenim namjenama koriste sredstva koja su im na raspolaganju u okviru ovog projekta.
  1. Ukoliko institucije imaju uštede ostvarene u okviru budžetske podrške za procesuiranje predmeta ratnih zločina (IPA 2012) – iste ne treba trošiti za namjene za koje su odobrena sredstva u okviru ovog granta (Projekat IPA 2013). Na taj način se u okviru granta ostvaruju uštede koje onemogućavaju dinamiku trošenja sredstava koja je potrebna za uplatu naredne tranše.
  1. Neophodno je da se poštuju rokovi predviđeni Internim finansijskim memorandumom o razumijevanju postpisanim između Ministarstva finansija i trezora BiH i institucija korisnika kako za dostavljanje finansijskih izvještaja Ministarstvu finansija i trezora BiH tako i za dostavljanje izvještaja o radu na predmetima ratnih zločina, planova i izvještaja o realizaciji planova za rješavanje predmeta ratnih zločina u tužilaštvima Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.
  1. Ministarstvo finansija i trezora BiH će svim korisnicima Projekta dostaviti tabele predviđene za sačinjavanje finansijskih izvještaja - u elektronskom obliku.
  1. Prilikom dostavljanja finansijskog izvještaja za period 01.01.2017. do 30.06.2017. godine potrebno je da svi korisnici istovremeno dostave (ponoviti dostavljanje) finansijski izvještaj za period 01.01.2017. godine do 31.03.2017. godine sačinjen na propisanim obrascima.

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI MERITUMU

Strana 10 od 36

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>