Novosti

Određivanje pritvora i mjera zabrane

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 28.10.2017. godine odredio pritvor prema osumnjičenim D.A. i G.D. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske, a G.D. sam i krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske i zbog osnovane sumnje da su G.D. i osumnjičena M.Ž. izvršili krivični djelo trgovina uticajem iz člana 353. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske. Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji pritvor se ima računati počev od dana i časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 26.11.2017. godine do 15,00 časova.

Prema osumnjičenoj M.Ž. na osnovu člana 185. stav 1. tačka a) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske umjesto mjere pritvora se izriču sljedeće mjere zabrane: zabrana preduzimanja službenih dužnosti i zabrana međusobnog sastajanja i komuniciranja, te sastajanja i komuniciranja sa svjedocima, radnicima državnih organa koji su postupali ili su preduzimali određene radnje u spornim predmetima upravnog postupka. Izrečene mjere zabrane se primjenjuju počev od puštanja osumnjičene na slobodu i mogu trajati dok za to postoji potreba, ali najduže do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora ukoliko ista bude izrečena. Ukoliko optužena ne budu ispunjavala obaveze navedenih zabrana, organ koji izvršava mjere zabrane će o tome obavijestiti sud, a sud osumnjičenoj može izreći dodatnu mjeru zabrane ili odrediti pritvor shodno odredbi člana 186. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Određivanje pritvora

Okružni sud u Banjaluci je dana 12.10.2017. godine odredio pritvor prema osumnjičenim M.H, M.P, D.Ž, D.Ž1, N.B, T.N, Z.Š, B.M, D.M, D.S, J.C, M.D, V.Ž, E.B, N.J, K.O. i M.D1 zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a u odnosu na osumnjičene H.M, P.M, N.B, Z.Š, M.D, V.Ž, E.B, N.J. i M.D1 pritvor se određuje i iz pritvorskog razloga propisanog članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji pritvor se ima računati počev od časa lišenja slobode od dana 10.10.2017. godine i može trajati najduže do 10.11.2017. godine.

Određivanje pritvora

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 06.10.2017. godine odredio pritvor prema osumnjičenim B.N. i S.A. zbogpostojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 22. istog zakona i krivično djelo izazivanja opšte opasnosti iz člana 394. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji pritvor se ima računati počev od časa lišenja slobode B.N. od 03.10.2017. godine u 23:25 časova i S.A. od 04.10.2017.godine u 10:30 časova, tako da im pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 03.11.2017. godine u 23:25 časova prema osumnjičenom B.N, a prema osumnjičenom S.A. do 04.11.2017.godine u 10:30 časova.

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci je dana 02.10.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi M.O. oglašen krivim zbogtri produžena krivična djela polno nasilje nad djetetom iz člana 195. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa kivičnim djelom zadovoljenje polnih strasti pred drugima iz člana 197. stav 2. istog zakona, pa mu je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, za tri produžena krivična djela polno nasilje nad djetetom iz člana 195. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kazne zatvora u trajanju od po 5 (pet) godina, a za krivično djelo zadovoljenje polnih strasti pred drugima iz člana 197. stav 2. istog zakona kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, pa je primjenom člana 42. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina i 3 (tri) mjeseca.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora optuženom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 18.05.2017. godine, pa dok isti bude trajao, te da je o daljem egzistiranju mjere pritvora sud odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu člana 108. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na pranicu.

Na osnovu člana 62a) Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom je izrečena i mjera bezbjednosti zabrane približavanja i komunikacije u odnosu oštećene, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci, dana 10.05.2017. godine, donio je presudu broj: 11 0 U 018708 16 U, po postupku vođenom između stranaka: 1) Forenzičkog centra za vještačenje dokumenata“ D.o.o. iz Banjaluke, Ulica Prvog krajiškog korpusa broj 118, 2) „Udruženja forenzičara iz grafičko-grafoskopske oblasti vještačenja: ekspertiza svih vrsta dokumenata, potpisa, štampanih novčanica i daktiloskopije“ iz Banjaluke, Ulica Tina Ujevića broj 5, i drugih (u daljem tekstu: tužioci), protiv rješenja broj 08.020/704-24/16 od 08.04.2016. godine Ministarstva pravde Republike Srpske (u daljem tekstu: tuženi), u predmetu ispravke rješenja o imenovanju vještaka, kojom je odlučeno da se tužba uvažava i osporeni akt poništava (stav 1. izreke).

            Iz obrazloženja odluke: „Nesporno je da tuženi osporenim aktom nije izvršio ispravku grešaka u rješenju u smislu odredbi člana 207. stav 1. ZUS, jer se ne radi o grešci u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju, odnosno drugim očiglednim netačnostima u rješenju, budući da se osporenim aktom, umjesto vještaka grafološke, zainteresovano lice imenuje vještakom grafičko-grafoskopske oblasti, što tužioci osnovano i ističu u tužbi. Obzirom na navedeno, postupanjem kao u osporenom aktu su zaobiđene odredbe Pravilnika o kvalifikacionom testiranju kandidata za vještaka u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 4/09, u daljem tekstu: Pravilnik), jer je zainteresovanom licu, a koji je rješenjem iz 2010. godine imenovan za vještaka grafološke struke, osporenim aktom faktički utvrđeno da je on vještak grafičko-grafoskopske struke, bez provedene procedure propisane Pravilnikom imenovano vještakom grafičko-grafoskopske struke, a za šta u osporenom aktu nisu ni dati valjani razlozi, a shodno čemu je činjenično stanje i ostalo nepravilno i nepotpuno utvrđeno, tako da je tuženi faktički vršeći ispravku rješenja iz 2010. godine, ustvari izvršio preimenovanje vještaka grafološke oblasti u vještaka grafičko-grafoskopske oblasti, bez propisane procedure Pravilnikom.“

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci je dana 02.10.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi P.D. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud optuženog, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i člana 33. stav 1. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 6 (šest) mjeseci.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 61. stav 1, 2. i 3. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom izriče mjera bezbjednosti – zabrana upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 2 (dvije) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Na osnovu člana 108. stav 1. i 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnični postupak.

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci je dana 02.10.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi P.D. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud optuženog, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i člana 33. stav 1. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 6 (šest) mjeseci.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 61. stav 1, 2. i 3. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom izriče mjera bezbjednosti – zabrana upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 2 (dvije) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Na osnovu člana 108. stav 1. i 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnični postupak.

ODREĐIVANJE PRITVORA

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 21.09.2017. godine, određen je pritvor prema osumnjičenim Ć.O, R.M, B.M, B.D, R.R, P.Ž, Č.S, S.I, D.N. i P.B. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a u odnosu na osumnjičene Ć.O, Č.S. i D.N. i iz pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka v) istog zakona u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, odnosno do 19.10.2017. godine.

ODREĐIVANJE PRITVORA

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 20.09.2017. godine, određen je pritvor prema osumnjičenom Ć.D. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, odnosno do 19.10.2017. godine, dok je odbijen prijedlog za određivanje pritvora iz pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih obilika privrednog kriminala je dana 18.09.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi S.V. oglašen krivim zbog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 308. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 52. stav 1. i 5. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrekao novčanu kaznu u iznosu od 1.500,00 KM (hiljadu i pet stotina konvertibilnih maraka), koju je optuženi dužan platiti u roku od 15 dana od sana pravosnažnosti presude.

Istom presudom je odlučeno da će sud, ukoliko optuženi ne plati novčanu kaznu u cjelosti ili djelimično u navedenom roku, narediti njeno prinudno izvršenje u postupku koji je propisan zakonom, te ukoliko novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od jedne godine, sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora, na način da se 50 KM novčane kazne zamijeni jednim danom kazne zatvora.

Strana 10 od 37

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>