Novosti

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 29.01.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi B.A. oglašen krivim zbog krivičnog djela polno nasilje nad djetetom iz člana 195. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske pa ga je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora optuženom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 23.06.2017. godine do 06.09.2017. godine.

Na osnovu člana 62a. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom se izriče mjera bezbjednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenom u trajanju od 3 godine računajući od dana pravosnažnosti ove presude, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere. O daljem egzistiranju mjera zabrane, sud je odlučio posebnim rješenjem.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 26.01.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi B.O, T.J, T.V, B.V, O.N. i M.N.oglašeni krivim zbog krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. istog zakona, a optuženi T.J. sam zbog krivičnog djela nedozvoljena trgovina iz člana 271. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud, uz primjenu navedenih zakonskih odredbi i propisa iz člana 42, 43. i 52. Krivičnog zakonika Republike Srpske, optužene osudio i to: optuženog B.O. na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godine, optuženu T.V. na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, optužene B.V, O.M. i M.N. na kaznu zatvora u trajanju od po 4 (četiri) godine, a optuženom T.J. je za krivično djelo u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. istog zakona utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine, a za krivično djelo nedozvoljena trgovina iz člana 271. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, pa ga je primjenom člana 56. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 6 (šest) mjeseci.

Istom presudom je odlučeno da se optuženim B.O, T.J, B.V. i O.N. na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečene kazne zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 30.03.2017. godine pa nadalje, te da će o prijedlogu tužioca da se optuženima produži pritvor nakon izricanja prvostepene presude sud odlučiti posebnim rješenjem.

Na osnovu odredbe člana 82. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženim se izriče mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela, i to: 12 pakovanja opojne droge kokain, jedno pakovanje lidokaina i kokaina u tragu, 324 tablete ‘’Ksalol’’ i 5 mobilnih telefona sa pripadajućim SIM katicama, oduzetih na osnovu potvrda o privremenom oduzimanju predmeta MUP RS, CJB Banjaluka, Sektora kriminalističke policije, Odjeljenja za organizovani kriminalitet i droge, Odsjek za droge i potvrdama MUP RS, Uprave za organizovani i teški kriminalitet, Jedinice za organizovani kriminalitet.

 

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 26.01.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi G.B. oglašen krivim zbog krivičnog djela zločinačko udruženje iz člana 383. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na parnicu.

ODREĐIVANJE MJERE ZABRANE I UKIDANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih D.D. i Ž.S. zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 8. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 226. stav 1. tačka 1. istog zakona, rješenjem broj 11 0 K 021745 18 Kv 2 – p od 16.01.2018. godine, prema osumnjičenom D.D. je, umjesto mjere pritvora, po službenoj dužnosti, na osnovu člana 185. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i člana 187. stav 5. istog zakonskog propisa, izrekao mjeru zabrane koja će se primjenjivati od dana puštanja osumnjičenog na slobodu tj. od 19.01.2018. godine i to: obaveza javljanja svakog ponedeljka u 08:00 časova komandiru ili licu koje on odredi nadležne policijske stanice, uz obaveznu kontrolu svaka dva mjeseca da li je primjenjena mjera još potrebna. Izrečene mjere zabrane mogu trajati dok za to postoji potreba.

Na osnovu člana 186. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske osumnjičeni D.D. se upozorava da se protiv njega može odrediti pritvor ako prekrši obavezu iz izrečene mjere. Izrečenu mjeru zabrane izvršiće ovlašteni policijski organ od kojeg sud može zatražiti izvještaj o izvršenju mjere i naložiti provjeru izvršenja mjere. Ukoliko osumnjičeni ne bude ispunjavao obavezu po ovom rješenju, organ koji izvršava mjeru zabrane će o tome obavijestiti sud, a sud osumnjičenom može izreći dodatne mjere zabrane ili odrediti pritvor u smislu odredbe člana 186. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Istim rješenjem, sud je u odnosu na osumnjičenog Ž.S. odbio prijedlog za produženje pritvora Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Banja Luka, koji mu je određen rješenjem ovog suda 11 0 K 021745 17 Kpp – p od 21.12.2017. godine i mogao je trajati najduže do 19.01.2018. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 17.01.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi N.Š. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 28, 32. i 37. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

Na osnovu odredbe člana 62. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom se izriče mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta i to: nož na preklop dužine drške 11 cm i dužine sječiva 10 cm.

NOVOSTI

Okružni sud u Banjaluci, dana 18.12.2017. godine, po sudiji pojedincu Bojović Dušku, uz učešće Zubović Ljiljane kao zapisničara donio je presudu broj: 11 0 U 018521 16 U, u upravnom sporu po tužbi Grada Banjaluke, zastupanog pa Pravobranilaštvu Republike Srpske Banjaluka, Ulica Vuka Karadića broj 4 (u daljem tekstu: tužilac), protiv rješenja broj 21.05/476-162/15 od 22.02.2016. godine Republičke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove Republike Srpske, Banjaluka (u daljem tekstu: tužena), u predmetu pretvaranja prava raspologanja, upravljanja i korišćenja dosadašnjeg nosioca tog prava na zemljištu u društvenoj odnosno državnoj državnoj sredini u pravo svojine, kojom je odlučeno da se tužba odbija kao neosnovana.

Opširnije...

NOVOSTI

Okružni sud u Banjaluci, dana 30.11.2017. godine, po sudiji pojedincu Bojović Dušku, uz učešće Zubović Ljiljane kao zapisničara donio je presudu broj: 11 0 U 019879 16 U, u upravnom sporu po zahtjevu za zaštitu zakonom garantovanih prava jedinice lokalne samouprave podnesenom od strane Gradonačelnika Banjaluke mr Radojičić Igora povrijeđenih rješenjem broj 21.05/476-314/15 od 18.02.2016. godine Republičke uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove Banjaluka (u daljem tekstu: RUGIPP), kojom je odlučeno da se zahtjev odbija (stav 1. izreke).

 

Iz obrazloženje odluke: „Imajući u vidu pravosnažnu presudu Okružnog suda u Banjaluci broj 11 0 U 020710 17 U, kojom je uvažena tužba Grada Banjaluke protiv rješenja tužene kojim je odbijen prijedlog za ponavljanje postupka, okončanog predmetnim „pobijanim aktom“ RUGIPP, protiv kojeg akta je Gradonačelnik Banjaluke i podnio predmetni zahtjev za zaštitu povreda zakonom garantovanih prava jedinice lokalne samouprave, pa kako je tuženoj RUGIPP u toj presudi data uputa da pravilno odluči o prijedlogu za ponavljanje postupka, upravo zbog neučestvovanja Grada Banjaluke u postupku donošenja prvostepenog rješenja Područne jedinice Banjaluka broj 21.11/476-363/12 od 05.01.2017. godine kojim je utvrđeno pravo svojine u korist Preduzeća „Naš dom“ a.d. Banjaluka na predmetnim nekretninama, koje rješenje je potvrđeno pobijanim aktom RUGIPP odbijanjem žalbe Pravobranilaštva - SZ BL, mada je Pravobranilašvo - SZ BL u toj žalbi navelo da je podnosi kao zakonski zastupnik Grada Banjaluke, a o čemu je sud u navedenoj presudi i dao argumentovano obrazloženje, proizilazi da je Grad Banjaluka podnošenjem tog prijedloga za ponavljanje postupka okončanog predmetnim „pobijanim aktom“ RUGIPP, već i ostvaruje pravnu zaštitu u upravnom postupku, povodom „pobijanog akta“ RUGIPP pa u krajnjem i u pomenutom upravnom sporu u kojem je donesena navedena presuda broj 11 0 U 020710 17 U od 01.11.2017. godine, upravo zbog neučestvovanja Grada Banjaluke u tom postupku odnosno nedostavljanja kao konačnog rješenja predmetnog „pobijanog akta“ RUGIPP, što ustvari i predstavlja suštinski razlog za podnošenje predmetnog prijedloga Gradonačelnika Banjaluke za zaštitu prava jedinice lokalne samouprave u smislu člana 158. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi, a koji zahtjev se može podnijeti nadležnom sudu u upravnom sporu (u roku od 30 dana od dana saznanja) ako organ jedinice lokalne samouprave smatra da je radnjom ili pojedinačnim aktom republičkog odnosno državnog organa, učinjena povreda zakonom garantovanih prava jedinice lokalne samouprave, a sve budući da je zaštita prava Grada Banjaluke u konkretnom slučaju i obezbijeđena u tom upravnom postupku povodom podnesenog prijedloga za ponavljanje postupka, zbog neučestvovanja Grada Banjaluke u postupku donošenja predmetnog „pobijanog akta“ RUGIPP, zbog čega se predmetni zahtjev Gradonačelnika Banjaluke za zaštitu prava povrijeđenih pomenutim „pobijanim aktom“ RUGIPP ukazuje bez osnova, a kod činjenice da se takav zahtjev i može podnijeti samo ako protiv pojedinačnog upravnog akta nije obezbijeđena druga odgovarajuća pravna zaštita, shodno čemu bi svako drugačije tumačenje i vodilo pravnoj nesigurnosti i konfuziji u pravnom sistemu.

 

S obzirom na sve navedeno, a kako ni ostali navodi podnosioca predmetnog zahtjeva, kao i navodi pomenutog zainteresovanog lica iz odgovora na predmetni zahtjev, nisu mogli uticati na drugačije odlučivanje u ovom upravnom sporu, podneseni zahtjev je i valjalo odbiti, a na osnovu člana 158. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), u vezi člana 31. stav 1. Zakona o upravnom sporu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 109/05 i 63/11).“

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 13.01.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenim D.P. i V.M. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje iz pritvorskih razloga propisanih u članu 197. stav 1. tačke b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji pritvor se ima računati od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju prema osumnjičenom D.P. može trajati najduže do 10.02.2018. godine, a prema osumnjičenom V.M. do 11.02.2018. godinu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 12.01.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi V.V. i M.N. oglašeni krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. i članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ih je sud, na osnovu istog zakonskog propisa, uz primjenu odredbi članova 52, 42, i 46. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na kazne zatvora u trajanju od po 5 (pet) godina.

Istom presudom je odlučeno da se optuženim, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 09.08.2017. godine do 12.01.2018. godine, te da će o daljoj mjeri pritvora nakon izricanja presude sud odlučiti posebnim rješenjem.

Na osnovu odredbe člana 82. u vezi sa članom 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženim se izriče mjera bezbjednosti oduzimanja smeđe praškaste materije ukupne bruto mase 922,732 g, u kojoj se nalazi opojna droga heroin, oduzeta na osnovu potvrde o privremenom oduzimanju predmeta od 10.08.2017. godine.

PRODUŽENJE PRITVORA I ODREĐIVANJE MJERE ZABRANE

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 08.01.2018. godine, prema optuženim M.H, M.P, Z.Š, E.B, N.J, D.M, M.D. i V.Ž. produžen je pritvor koji im je određen rješenjem ovog suda 12.10.2017. godine i produžen rješenjem vijeća ovog suda od 09.11.2017. godine, zbog krivičnog djela i to: optuženim M.H, M.P, Z.Š, E.B, N.J. i D.M, zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, optuženom M.H. u sticaju sa krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 1. istog zakona, optuženim M.D. i V.Ž, zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji po ovom rješenju može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže dvije godine od dana potvrđivanja optužnice, uz obaveznu kontrolu opravdanosti pritvora po isteku svaka dva mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru. Pritvor se produžava zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Umjesto mjere pritvora na osnovu člana 185. stav 1. tačka g) i člana 187. stav 3. i 4. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, optuženom N.B. se izriče mjera zabrane koja će se primjenjivati počev od puštanja optuženog na slobodu tj. od 10.01.2018. godine, i to: obaveza da se javlja u nadležnu policijsku upravu svakog ponedjeljka, srijede i petka u sedmici u toku radnog vremena, uz obaveznu kontrolu svaka dva mjeseca, da li je primijenjena mjera još potrebna. Izrečena mjera zabrane može trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude ako optuženom nije izrečena kazna zatvora, a najksanije do upućivanja na izdržavanje kazne ako optuženom bude izrečena kazna zatvora. Na osnovu člana 186. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi N.B. se upozorava da se protiv njega može odrediti pritvor ako prekrši obavezu iz izrečene mjere. Ukoliko optuženi N.B. ne bude ispunjavao obaveze navedene zabrane, organi koji izvršavaju mjere zabrane će o tome obavijestiti sud, a sud optuženom može izreći dodatne mjere zabrane ili mu odrediti pritvor u smislu odredbe člana 186. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Strana 10 od 41

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>