RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU PROTIV OPTUŽENOG ĐUKIĆ NEDELJKA

Pred Okružnim sudom u Banjaluci dana 28.09.2015. godine u krivičnom predmetu protiv optuženog Nedeljka Đukića zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 Krivičnog zakonaSocijalističke Federativne Republike Jugoslavije postupajući po optužnici Okružnogtužilaštva Banja Luka (preuzeta optužnica Tužilaštva BiH od 30.09.2014. godine), a koja je izmijenjena na glavnom pretresu dana 24.09.2015. godine, nakon održanog glavnog, javnog i usmenog pretresa uz prisutvo optuženog Nedeljka Đukića, okružnog tužioca i branioca po službenoj dužnosti, advokata iz Banja Luke, donesena je i javno objavljena presuda kojom je optuženi Nedeljko Đukić oglašen krivim što je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske sa jedne strane i Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog Vijeća Odbrane sa druge strane, u periodu od mjeseca juna 1992. godine, pa do kraja 1992. godine, kao rezervni policajac Stanice Javne Bezbjednosti (SJB) Kotor Varoš, a od septembra 1992. godine, u svojstvu stražara u zatvoru u Kotor Varošu, zajedno sa drugim pripadnicima srpske vojske i policije, među kojima su bili Duško Maksimović, Radojko Keverović i Duško Vujičić (protiv kojih lica se trenutno vodi krivični postupka pred Sudom BiH) postupajući suprotno članu 3 stav 1 tačka a) i c) i članu 147 IV Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata i odredbi člana 13 Dopunskog protokola II Ženevske konvencije od 12. avgusta 1949. godine o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba, činjenjem, pomaganjem i omogućavanjem učestvovao u ubistvu, nanošenju tjelesne i duševne boli i nečovječnom postupanju na štetu civilnih lica nesrpske nacionalnosti.

Dakle, za vrijeme ratnog stanja i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini između Vojske Republike Srpske i Armije BiH i Hrvatskog Vijeća Odbrane, kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava i to iz člana 3 Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata 12. avgusta 1949. godine, učestvovao u ubistvu, nanošenju tjelesne i duševne boli i nečovječnom postupanju na štetu civilnih lica nesrpske nacionalnosti, čime je pod tačkama 1, 2, 3, 4, 5. i 6. optužnice izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članom 38, 42 stav 1 tačka 2) i 43 stav 1 tačka 1) KZ SFRJ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri godine).

Nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv Željka Jovića optuženog za ratni zločin

Danas je pred Okružnim sudom u Banjaluci održan nastavak glavnog pretresa, u krivičnom predmetu protiv optuženog Željka Jovića, koji se tereti da je zajedno sa Veljkić Savom, Spasojević Željkom, Lipovac Sašom i još dva nepoznata lica, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba prema civilnom stanovništvu primijenili mjere zastrašivanja, silovali, povrijedili tjelesni integritet i ubili pet civilnih lica , čime je kao saizvršilac izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji se dogodio na području Gradiške u periodu od 1993 godine.

Na današnjem pretresu na zahtjev suda je saslušan vještak Nera Zivlak Radulović; pročitan je zapisnik o saslušanju svjedoka V.S.

Optuženi Željko Jović je saslušan u svojstvu svjedoka nakon čega je odbrana izvela i materijalne dokaze čime je dokazni postupak završen.

Optužba i odbrana su izvele završne riječi nakon čega je predsjednik vijeća zakazao objavu presude za dan 28.08.2015. godine sa početkom u 15.00 časova.

Objava presude protiv optuženog Bahonjić Alena optuženog za krivično djelo teško ubistvo

Pred Okružnim sudom u Banjaluci je dana 21.09.2015. godine sa početkom u 15.00 časova, nakon vijećanja i glasanja, vijeće je donijelo a predsjednik vijeća javno objavio presudu protiv optuženog Bahonjić Alena koji je optužen da je dana 29.04.2015. godine, u večernjim časovima,tokom boravka u kući svoga poznanika Alić Hasana, u mjestu Kozarac, područje opštine Prijedor, a nakon što se konzumiranjem alkohola doveo u stanje u kome je sposobnost da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena, od oštećenog Alić Hasana zatražio iznos od 200 KM, pa kada je ovaj odgovorio da nema, optuženi je pokušao da dođe do traženog novca tako što je otvarao ladice i ormare iz kojih je izbacio garderobu, da bi nakon upozorenja oštećenog da ne „hrlja“ po kući, optuženi, u namjeri sticanja imovinske koristi a u trenutku kada je oštećeni Alić Hasan njemu bio okrenut leđima, sa stola uzeo čekić i sa istim udario oštećenog u predjelu glave od kojeg udarca je ovaj leđima pao na pod, potom prišao oštećenom i još osam puta istim čekićem udario oštćenog ponovo u predjelu glave, uslijed kojih udaraca su kod Alić Hasana nastupile teške tjelesne povrede opasne po život zbog kojih povreda je oštećeni bio u besvijesnom stanju, gdje je u cilju prikrivanja izvršenje krivičnog djela i tragova,otvorenim plamenom zapalio tzv.“hepo kocku“ i to u neposrednoj blizini lica povrijedjenog Alić Hasana, tako da je ovaj udisao toksične gasove nastale iz paljevine, koji su ubrzali smrt oštećenog.

Dakle, drugog lišio života iz koristoljublja, čime je, počinio krivično djeloteško ubistvo iz člana 149 stav 1. tačka 2. KZ RS.

Pa sud, optuženog za počinjeno krivično djelo uz primjenu člana 32. stav 1. i člana 33. stav 1. KZ RS, osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina.

Na osnovu člana 44. stav 1. KZ RS optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od  3.05.2015. godine pa nadalje.

Na osnovu člana 56. stav 1. tačka 2. i člana 59. KZ RS optuženom se izriče mjera bezbjednosti obavezno liječenje od zavisnosti od alkohola, koja će se izvršitu uz izdržavanje kazne zatvora u zdravstvenoj ustanovi zatvorenog tipa- Sudska psihijatrija u Sokocu, u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu, a ukoliko bude potrebno i duže, a nakon liječenja optuženi će biti upućen na izdržavanje kazne zatvora.

IZREČENA PRESUDA U PREDMETU PROTIV OPTUŽENOG MALIĆ RADOSLAVA

Pred Okružnim sudom u Banjaluci je dana 17.09.2015. godine sa početkom u 15.00 časova donjeta i javno objavljena presuda kojom je Malić Radovan koji je optužen da je dana 14.02.2015. godine oko 19.00 časova u selu Obrovac, Grad Banjaluka, u kući u kojoj stanuje, za vrijeme slave Sv.Trifuna, u alkoholisanom stanju nakon verbalnog vrijeđanja i psovanja, oštećenog Prtija Vaskrsiju tjelesno povrijedio tako teško, da je usljed toga doveden u opasnost život povrijeđenog, a potom je usljed toga nastupila i smrt povrijeđenog lica, čime je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 3. u vezi sa stavom 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 28,32 i 37 stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina.

Na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 16.02.2015.godine do 16.04.2015.godine.

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU PROTIV OPTUŽENOG STOJČIĆ SLAVKA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala, po sudiji za prethodno saslušanje ovog suda, u krivičnom predmetu protiv optuženog Stojčić Slavka, zbog krivičnog djela primanje mita iz člana 351. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, po optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka, Posebnog tužilaštva za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Specijalno tužilaštvo, od 16.07.2015. godine, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivice i pretresa za izricanje krivično pravne sankcije, dana, 15.09.2015. godine, u prisutnosti Specijalnog tužioca i optuženog, donio je i javno objavio presudu protiv Stojičić Slavka koji se tereti da je u vremenskom periodu od septembra 2014.godine do 15.06.2015. godine u Novom Gradu u svojstvu službenog lica, kao republički inspektor za poslove zaštite od požara, Republičke uprave za inspekcijske poslove, Odjeljenje Prijedor vršeći kontrolu preduzeća „Colortex“ d.o.o. Novi Grad od T. B., direktora preduzeća, u više navrata zahtijevao i primio ukupan novčani iznos.

Dakle, kao službeno lice zahtijevao i primio korist da u okviru svog ovlaštenja izvrši radnju koju bi morao izvršiti, čime je učinio krivično djelo primanje mita iz člana 351. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Zbog toga ga je ovaj sud na osnovu tog zakonskog propisa, te članova 37, 38. tačka 2. i 39. stav 1. tačka 4. Krivičnog zakona Republike Srpske osudiona kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, a na osnovu člana 35. stav 3. optuženom izrekao novčanu kaznu, kao sporednu kaznu, u iznosu od 20.000,00 KM (dvadesethiljada konvertibilnih maraka)koju je dužan platiti u roku od 3 (tri) mjeseca po pravosnažnosti presude, a ukoliko u tom roku ne bude plaćena ista će se zamijeniti kaznom zatvora tako što će se za svakih započetih 100,00 KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora.

Strana 70 od 107

<< Početak < Prethodna 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Sledeća > Kraj >>