RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

Objava presude protiv optuženog Bahonjić Alena optuženog za krivično djelo teško ubistvo

Pred Okružnim sudom u Banjaluci je dana 21.09.2015. godine sa početkom u 15.00 časova, nakon vijećanja i glasanja, vijeće je donijelo a predsjednik vijeća javno objavio presudu protiv optuženog Bahonjić Alena koji je optužen da je dana 29.04.2015. godine, u večernjim časovima,tokom boravka u kući svoga poznanika Alić Hasana, u mjestu Kozarac, područje opštine Prijedor, a nakon što se konzumiranjem alkohola doveo u stanje u kome je sposobnost da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena, od oštećenog Alić Hasana zatražio iznos od 200 KM, pa kada je ovaj odgovorio da nema, optuženi je pokušao da dođe do traženog novca tako što je otvarao ladice i ormare iz kojih je izbacio garderobu, da bi nakon upozorenja oštećenog da ne „hrlja“ po kući, optuženi, u namjeri sticanja imovinske koristi a u trenutku kada je oštećeni Alić Hasan njemu bio okrenut leđima, sa stola uzeo čekić i sa istim udario oštećenog u predjelu glave od kojeg udarca je ovaj leđima pao na pod, potom prišao oštećenom i još osam puta istim čekićem udario oštćenog ponovo u predjelu glave, uslijed kojih udaraca su kod Alić Hasana nastupile teške tjelesne povrede opasne po život zbog kojih povreda je oštećeni bio u besvijesnom stanju, gdje je u cilju prikrivanja izvršenje krivičnog djela i tragova,otvorenim plamenom zapalio tzv.“hepo kocku“ i to u neposrednoj blizini lica povrijedjenog Alić Hasana, tako da je ovaj udisao toksične gasove nastale iz paljevine, koji su ubrzali smrt oštećenog.

Dakle, drugog lišio života iz koristoljublja, čime je, počinio krivično djeloteško ubistvo iz člana 149 stav 1. tačka 2. KZ RS.

Pa sud, optuženog za počinjeno krivično djelo uz primjenu člana 32. stav 1. i člana 33. stav 1. KZ RS, osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina.

Na osnovu člana 44. stav 1. KZ RS optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od  3.05.2015. godine pa nadalje.

Na osnovu člana 56. stav 1. tačka 2. i člana 59. KZ RS optuženom se izriče mjera bezbjednosti obavezno liječenje od zavisnosti od alkohola, koja će se izvršitu uz izdržavanje kazne zatvora u zdravstvenoj ustanovi zatvorenog tipa- Sudska psihijatrija u Sokocu, u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu, a ukoliko bude potrebno i duže, a nakon liječenja optuženi će biti upućen na izdržavanje kazne zatvora.

IZREČENA PRESUDA U PREDMETU PROTIV OPTUŽENOG MALIĆ RADOSLAVA

Pred Okružnim sudom u Banjaluci je dana 17.09.2015. godine sa početkom u 15.00 časova donjeta i javno objavljena presuda kojom je Malić Radovan koji je optužen da je dana 14.02.2015. godine oko 19.00 časova u selu Obrovac, Grad Banjaluka, u kući u kojoj stanuje, za vrijeme slave Sv.Trifuna, u alkoholisanom stanju nakon verbalnog vrijeđanja i psovanja, oštećenog Prtija Vaskrsiju tjelesno povrijedio tako teško, da je usljed toga doveden u opasnost život povrijeđenog, a potom je usljed toga nastupila i smrt povrijeđenog lica, čime je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 3. u vezi sa stavom 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 28,32 i 37 stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina.

Na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 16.02.2015.godine do 16.04.2015.godine.

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU PROTIV OPTUŽENOG STOJČIĆ SLAVKA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala, po sudiji za prethodno saslušanje ovog suda, u krivičnom predmetu protiv optuženog Stojčić Slavka, zbog krivičnog djela primanje mita iz člana 351. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, po optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka, Posebnog tužilaštva za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Specijalno tužilaštvo, od 16.07.2015. godine, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivice i pretresa za izricanje krivično pravne sankcije, dana, 15.09.2015. godine, u prisutnosti Specijalnog tužioca i optuženog, donio je i javno objavio presudu protiv Stojičić Slavka koji se tereti da je u vremenskom periodu od septembra 2014.godine do 15.06.2015. godine u Novom Gradu u svojstvu službenog lica, kao republički inspektor za poslove zaštite od požara, Republičke uprave za inspekcijske poslove, Odjeljenje Prijedor vršeći kontrolu preduzeća „Colortex“ d.o.o. Novi Grad od T. B., direktora preduzeća, u više navrata zahtijevao i primio ukupan novčani iznos.

Dakle, kao službeno lice zahtijevao i primio korist da u okviru svog ovlaštenja izvrši radnju koju bi morao izvršiti, čime je učinio krivično djelo primanje mita iz člana 351. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Zbog toga ga je ovaj sud na osnovu tog zakonskog propisa, te članova 37, 38. tačka 2. i 39. stav 1. tačka 4. Krivičnog zakona Republike Srpske osudiona kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, a na osnovu člana 35. stav 3. optuženom izrekao novčanu kaznu, kao sporednu kaznu, u iznosu od 20.000,00 KM (dvadesethiljada konvertibilnih maraka)koju je dužan platiti u roku od 3 (tri) mjeseca po pravosnažnosti presude, a ukoliko u tom roku ne bude plaćena ista će se zamijeniti kaznom zatvora tako što će se za svakih započetih 100,00 KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora.

IZREČENA PRESUDA U PREDMETU PROTIV OPTUŽENE TRNINIĆ GORDANE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala,  po sudiji za prethodno saslušanje ovog suda, u krivičnom predmetu protiv optužene Trninić Gordane, zbog krivičnog djela trgovine uticajem iz člana 353. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, po optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka, Posebnog  tužilaštva za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Specijalno tužilaštvo, od 29.07.2015. godine, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivice i pretresa za izricanje krivično pravne sankcije, dana, 15.09.2015. godine, u prisutnosti Specijalnog tužioca, optužene i njenog branioca,  donio je i javno objavio presudu kojom je Trninić Gordana koja je optužena da je koristeći pretpostavljeni uticaj, zahtijevala nagradu da posreduje  da se izvrši službena radnja, čime je učinila krivično djelo trgovina uticajem iz člana 353. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Zbog toga je ovaj sud na osnovu tog zakonskog propisa, te članova 37, 38. tačka 2. i 39. stav 1. tačka 4. Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na novčanu kaznu u iznosu od 22.000,00 KM (dvadesetdvijehiljade konvertibilnih maraka) koju je optužena dužna platiti u roku od 4 (četiri) mjeseca po pravosnažnosti presude, a ukoliko ista ne bude plaćena u ostavljenom roku sud će novčanu kaznu zamijeniti kaznom zatvora u smislu člana 36. stav 3. Krivičnog zakona Republike Srpske tako što će za svakih započetih 100,00 KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora.

Na osnovu člana 94. i 95. Krivičnog zakona Republike Srpske od optužene se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 5.000,00 KM.

POČETAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU KAJDIĆ I ROKVIĆ

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan početak glavnog pretresa po optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka od 30.04.2015. godine protiv optuženih Kajdić Sabahudina i Rokvić Srete koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava sadržana u članu 3. stav 1. tačka 1. pod a) Četvrte ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata od 12. avgusta 1949. godine i članu 13. stav 2, u vezi sa članom 4. stav 2. tačka a) Dopunskog protokola uz navedenu Konvenciju o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba od 08. juna 1977. godine (Protokol II), za vrijeme oružanog sukoba koji se u vremenu od prve polovine aprila 1992. godine, pa najkasnije do kraja novembra 1995. godine odvijao na prostoru Bosne i Hercegovine, između organizovanih oružanih snaga Vojske Republike Srpske, s jedne strane i Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, s druge strane, na području Prijedora u periodu 1992. godine, zajedno lišili života jedno civilno lice bošnjačke nacionalnosti, iako to lice nije pripadalo nijednoj vojnoj formaciji niti je neposredno učestvovalo u neprijateljstvima.

Dakle, za vrijeme oružanog sukoba, kršeći pravila međunarodnog prava, lišili života jedno civilno lice, čime su, kao saizvršioci, izvršili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1, u vezi sa članom 22 Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – KZ SFRJ.

Glavni petres je započet čitanjem optužnice, nakon čega su tužilac i branilac iznijeli uvodne riječi. Ispitano je 5 (pet) svjedoka optužbe, kako direktno tako i unakrsno. Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dan 16.09.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

Strana 73 od 109

<< Početak < Prethodna 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Sledeća > Kraj >>