RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

Ostali dokumenti

Ostali dokumenti

- Upustvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju u Okružnom sudu u Banjaluci

- Priručnik-Sudska razmatranja slučajevima nasilja u porodici u BiH

- Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Spiskove advokata možete pronaći na sajtovima advokatskih komora u Bosni i Hercegovini:

Listu sudskih vještaka i sudskih tumača Republike Srpske možete naći na sajtu Vlade Republike Srpske
Listu sudskih vještaka i sudskih tumača Federacije BiH možete naći na sajtu Federalnog ministarstva pravde

Više možete saznati i na sajtu Centra za vještačenje i procjenjivanje "Zenit" d.o.o.

Advokatska komora Republike Srpske
Advokatska/Odvjetnička komora FBiH