POSLJEDICE OTVARANJA LIKVIDACIONOG POSTUPKA

 

Član 16 Zakona o likvidacionom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 64/02) u vezi člana 51 Zakona o stečajnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 67/02, 77/02, 33/03 i 96/03).

 

Otvaranjem likvidacionog postupka prava stečajnog dužnika da upravlja i raspolaže imovinom koja pripada stečajnoj masi, kao i prava organa, prokuriste, zastupnika i punomoćnika stečajnog dužnika prelaze na stečajnog upravnika.

 

Iz obrazloženja:

 

            Osporenim aktom odbačena  je žalba tužioca izjavljena protiv rješenja Ministarstva finansija RS, Poreske uprave, Područni centar P. broj 06/1.03.0702.45-42/06 od 28.4.2006. kao izjavljena od neovlašćenog lica.

         Tužilac "G" d.o.o. iz P. zastupan po T.B, direktoru društva u tužbi  se poziva na član 16 Zakona o likvidacionom postupku kojim je definisano da se odredbe Zakona o stečajnom postupku shodno primjenjuju i na likvidacioni postupak, a one podrazumijevaju da u momentu otvaranja stečajnog postupka prestaju prava rukovodećih organa i te funkcije se prenose na stečajnog upravnika zanemarujući odredbe pomenutog zakona kojim je utvrdjena obaveza stečajng upravnika da doprinosi obezbjedjenju stečajne mase i da osporava štetne posljedice. Naglašava da je tužilac 22.7.2005. godine Poreskoj upravi, Područnom centru P. podnio zahtjev za izdavanje uvjerenja o plaćenim poreskim obavezama u svrhu prestanka djelatnosti pa mu je 25.8.2005. godine i izdato uvjerenje kojim se potvrdjuje da je tužilac izmirio svoje obaveze. Nakon toga tužilac je 15.9.2005. godine donio odluku o prestanku obavljanja djelatnosti sačinivši završni račun koji je predao 20.9.2005. godine nakon čega je  uslijedilo podnošenje zahtjeva Osnovnom sudu B.L. za likvidaciju preduzeća pa je Osnovni sud u B.L 13.3.2006. godine donio rješenje o pokretanju likvidacionog postupka koje je objavljeno u "Službenom glasniku Republike Srpske",  broj 24/06). Nakon toga Poreska uprava, Područni centar P. je zatražio na uvid poslovne knjige i proveo postupak kontrole koji je okončan 28.4.2006. godine donošenjem rješenja za otklanjanje nezakonitosti u poslovanju preduzeća. Tužilac smatra da je tuženi bio u obavezi da u roku od 30 dana od dana pokretanja likvidacionog postupka prijavi svoja potraživanja  tj. najkasnije do 21.4.2006. godine  pa donošenje rješenja o otklanjanju nezakonitosti smatra kršenjem zakonskih odredbi.     

        Sud je odbio tužbu kao neosnovanu nalazeći da je osporeni akt zakonit.

            Iz podataka spisa proizilazi da je rješenjem Osnovnog suda B.L. broj Rl-97/05 od 13.03.2006.godine nad tužiocem otvoren likvidacioni postupak, a da je rješenjem istog suda broj Rl-97/05 od 10.5.2006. godine obustavljen likvidacioni postupak i da je istovremeno otvoren stečajni postupak te da je rješenjem navedenog suda broj 1171St00135306St od 21.12.2006. godine zaključen stečajni postupak nad Društvom za unutašnju i spoljnu trgovinu "G." d.o.o. iz P. U obrazloženju osporenog akta se navodi da je žalba tužioca koja je podnesena 5.5.2006. godine, a što je vidljivo iz otiska prijemnog štambilja tuženog, odbačena kao podnesena od neovlašćenog lica, jer T.B. kao raniji direktor "G." d.o.o. iz P. nije ovlašćeno lice za izjavljivanje žalbe. Naime, odredbom člana 51 Zakona o stečajnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 67/02, 77/02, 33/03 i 96/03) propisano je da otvaranjem stečajnog postupka prava stečajnog dužnika da upravlja i raspolaže imovinom koja pripada stečajnoj masi, kao i prava organa, prokuriste, zastupnika i punomoćnika stečajnog dužnika prelaze na stečajnog upravnika, a koje odredbe se shodno primjenjuju i u postupku likvidacije u smislu člana 16 Zakona o likvidacionom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 64/02). Dakle, danom otvaranja likvidacionog postupka tj.13.3.2006. godine prestala su ovlašćenja organa upravljanja "G.“ d.o.o. iz P, pa T.B. kao raniji direktor i zakonski zastupnik "G." d.o.o. iz P. nije bio ovlašćen za izjavljivanje žalbe koja je podnesena 5.5.2006. godine kako to pravilno zaključuje tuženi u obrazloženju osporenog akta.

           Kako donošenjem osporenog akta nisu ostvareni osnovi iz člana 10 ZUS-a to je tužbu valjalo odbiti kao neosovanu na osnovu ovlašćenja iz člana 31 stav 1 i 2 istog zakona.


(Okružni sud u Banjoja Luci, broj 011-0-U-06-000 877 od 4.4.2007)