ODLAGANJE IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA OSUĐENOM LICU KOJE SE NALAZI NA SLOBODI

Član 106. stav 1. tačka 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 64/01, bez kasnijih promjena)

 

 

Izvršenje kazne zatvora osuđenom licu koje se nalazi na slobodi  može se zbog teške bolesti u užoj porodici osuđenog odložiti njaduže tri mjeseca, pa osuđenom licu kome je već jednom odloženo izvršenje kazne zatvora na tri mjeseca, ne može se po istom osnovu ponovo odložiti izvršenje kazne zatvora.

 

 

 

 Iz obrazloženja

 

Rješenjem Osnovnog suda u B.L. broj 071-0-Iks-08-000 099 od 10. 10. 2008. godine, odbijena  je molba osuđenog M.E. za odlaganje izvršenja kazne zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, na koju je osuđen pravosnažnom presudom Okružnog suda u B.L. broj 011-0-K-07-000 021 od 24. 05. 2007. godine.

Protiv navedenog rješenja osuđeni je blagovremeno izjavio žalbu u kojoj, u bitnome, navodi: da je prvostepeni sud pogrešno protumačio odredbu člana 106. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 64/01, sa daljim izmjenama - u daljem tekstu ZIKS), jer da je u odnosu na prethodni period došlo do drastičnog pogoršanja zdravstvenog stanja njegove supruge, pa da se ne može smatrati da se radi o istom osnovu po kome je osuđenom prethodni put odloženo izvršenje kazne zatvora, jer da je on u obavezi da obezbijedi odgovarajuće uslove za egzistenciju porodice u kojoj, pored nezaposlene supruge, ima dvoje djece u starosti od 2 i 4 godine. Predložio je da prvostepeni sud donese drugo rješenje kojim će usvojiti molbu osuđenog radi „stvaranja preduslova za reorganizaciju uslova života njegove porodice“, kao i to da Okružni sud žalbu usvoji, pobijano rješenje ukine i predmet vrati na ponovni postupak, u kome bi prvostepeni sud cijenio da li se radi o pogoršanju zdravstvenog stanja njegove supruge obzirom da se s tim pitanjem nije ni bavio.

Ispitujući podnesenu žalbu i kompletan spis broj 071-0-Iks-08-000 099, ovaj sud je žalbu odbio kao neosnovanu iz sljedećih razloga. 

Naime, iz sadržaja nove molbe osuđenog za odlaganje izvršenja kazne zatvora, proizilazi da je to odlaganje isti tražio za još 3 mjeseca, zbog pogoršanja zdravstvenog stanja njegove supruge, dakle ponovo po osnovu iz člana 106. stav 1. tačka 2. ZIKPS RS (kojim je propisano da se osuđenom licu koje se nalazi na slobodi može na njegovu molbu odložiti izvršenje kazne zatvora, između ostaloga, zbog teške bolesti u užoj porodici), te po osnovima iz člana 106. stav 1. tačke 1, 3. i 4. ZIKPS RS (za koje osnove, kako se to pravilno zaključuje pobijanim rješenjem, osuđeni nije priložio dokaze koji bi molbu učinili opravdanom, a što je obaveza propisana odredbom člana 107. stav 3. ZIKPS RS, zbog čega je molba osuđenog po ovim osnovima pobijanim rješenjem opravdano odbijena kao neosnovana).

Prilikom odlučivanja o žalbi osuđenog na odluku o odbijanju kao neosnovane njegove molbe za odlaganje izvršenja kazne zatvora zbog pogoršanja zdravstvenog stanja njegove supruge, ovaj sud je našao da je prvostepeni sud pravilno primjenio odredbu člana 106. stav 2. ZIKPS RS, kojom je propisano da se izvršenje kazne zatvora iz stava 1. tačka 2. istog člana može odložiti najduže tri mjeseca. Naime, kako je osuđenome rješenjem prvostepenog suda broj 071- 0-Iks-08-000 099 od 09. 07. 2008. godine, već jednom odloženo izvršenje kazne zatvora na tri mjeseca i to od 09. 07. do 09. 10. 2008. godine, po osnovu iz člana 106. stav 1. tačka 2. ZIKPS-a RS, zbog teške bolesti njegove supruge, to je pravilan i na zakonu zasnovan zaključak u pobijanom rješenju da se bez obzira na loše zdravstveno stanje supruge osuđenog istome ne može ponovo odložiti izvršenja kazne zatvora po osnovu iz člana člana 106. stav 1. tačka 2. ZIKPS RS.

Naravno, osuđenom se ne može odložiti izvršenja kazne zatvora ni zbog „stvaranja preduslova za reorganizaciju uslova života njegove porodice“, kako je to žalitelj u žalbi predložio, jer odredbama člana člana 106. stav 1. tačka 1. do 8. ZIKPS RS, takav osnov nije ni ustanovljen.

Iz svih navedenih razloga žalba osuđenog je odbijena kao neosnovana, na osnovu člana 108. stav 3. ZIKPS.

 

(Rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci broj 011-0-Iksž-08-000 047 od 07. 11. 2008. godine)