OBAVEZA PRILAGANJA DOKAZA KOJI MOLBU ZA ODLAGANJE IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA ČINE OPRAVDANOM

Član 107 stav 3 Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 64/01, sa daljim izmjenama)

 

 

Osuđeni je dužan da u molbi za odlaganje izvršenja kazne zatvora navede razloge i priloži dokaze koji treba da molbu učine opravdanom.

 

 

 Iz obrazloženja

 

Rješenjem Osnovnog suda u G. broj 72 0 K 001948 08 Iks od 10. 10. 2008. godine (u daljem tekstu: prvostepeno rješenje), na osnovu člana 107. stav 4. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 64/01, sa daljim izmjenama - u daljem tekstu ZIKPS RS), odbijena je molba osuđenog K.B. za odlaganje izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 10 (deset) dana, koja mu je pravosnažnim rješenjem Osnovnog suda u B.L. broj 071-0-Kv-08-000 071 od 17. 04. 2008. godine zamijenjena - umjesto novčane kazne u iznosu od 500 KM (koja mu je izrečena pravosnažnom presudom Osnovnog suda u B.L. broj 071-0-K-07-000 369 od 01. 10. 2007. godine).

Protiv prvostepenog rješenja, osuđeni je ovome sudu blagovremeno izjavio žalbu, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, s prijedlogom da se žalba usvoji, prvostepeno rješenje ukine i da ovaj sud osuđenom odgodi izvršenje kazne zatvora za period od naredna tri mjeseca.

Žalitelj u žalbi, u bitnome, navodi da uz žalbu na prvostepeno rješenje dostavlja medicinsku dokumentaciju, koja će potvrditi da je teško bolestan čovjek, da je po ocjeni za ostvarivanje zdravstvene zaštite na višem referalnom nivou upućen na bolničko liječenje u Klinički centar u B.L. -  Klinika za urologiju, pa da stoga podnosi žalbu na rješenje o odbijanju njegove molbe za odgodu izdržavanja kazne zatvora, kao i zbog toga što po njegovom mišljenju ispunjava i uslove iz člana 106. stav 1. tačka 3. ZIKPS RS (pošto niko od članova njegovog domaćinstva nije u mogućnosti da obavlja bilo koji posao vezan za poljske i sezonske radove, jer da njegova supruga vodi brigu o maloljetnoj djeci, a da žalitelj zbog svoje bolesti nije u mogućnosti obavljati te poljoprivredne poslove, te da mora angažovati treća lica, koja u njegovoj prisutnosti mogu obavljati te radove).

Ispitujući podnesenu žalbu i kompletan spis broj 72 0 K 001948 08 Iks, ovaj sud je odbio žalbu kao neosnovanu iz sljedećih razloga.

Iz sadržaja molbe osuđenog za odlaganje izvršenja kazne zatvora proizilazi da je isti to odlaganje tražio po osnovima propisanim odredbama iz člana 106. stav 1. tačke 1. i 3. ZIKPS RS. Valja napomenuti da se prema odredbi člana 107. stav 3. ZIKPS RS, u molbi navode razlozi i da se prilažu dokazi koji treba da molbu učine opravdanom. 

Uvidom u spis prvostepenog suda broj 72 0 K 001948 08 Iks, utvrđeno je da je osuđeni uz navedenu molbu podnio samo neovjerenu fotokopiju nalaza i mišljenja ljekara od 03. 10. 2008. godine, izdatog u Domu zdravlja S. Ambulanta K., te da je u istome konstatovano da se osuđeni navedenog dana javio na pregled u ambulantu porodične medicine zbog bolova, kada mu je postavljena dijagnoza - Colicea Renalis, uz napomenu da se potvrda izdaje na lični zahtjev.

Kada se ima u vidu odredba člana 106. stav 1. tačka 1. ZIKPS-a, kojom je propisano da se osuđenom licu koje se nalazi na slobodi može na njegovu molbu odložiti izvršenje kazne zatvora ako je obolio od teže akutne bolesti, kao i činjenica da osuđeni uz molbu nije dostavio mišljenje ljekara da boluje od takve bolesti, kao dokaz koji bi njegovu molbu učinio opravdanom, ukazuje se pravilnim zaključak prvostepenog suda da se u konkretnom slučaju nisu ispunili uslovi da se osuđenom odloži izvršenje kazne zatvora po osnovu iz pomenutog zakonskog propisa.

Naravno, pravilnost i zakonitost odluke prvostepenog suda da se kao neosnovana odbije molba osuđenog za odlaganje izdržavanje kazne zatvora, ne može dovesti u pitanje činjenica da je osuđeni (tek) uz žalbu sudu dostavio: ocjenu Komisije za ostvarivanje zdravstvene zaštite na višem referalnom nivou o potrebi ostvarivanja zdravstvene zaštite na višem referalnom nivou, broj 1793/2008 od 08. 10. 2008. godine, nalaz i mišljenje Specijalističke ordinacije "Intermedik" od 12.6.1999. godine, nalaz i mišljenje ljekara specijaliste T.dr. G. radiologa u KC B.L. - Služba za radiologiju od 26. 04.1999. godine, otpusno pismo Klinike za urologiju KC B.L. broj 366/08 od 28. 03. 2008. godine i fotokopiju uputnice za bolničko liječenje od 07.10.2008. godine. Naime, u navedenoj medicinskoj dokumentaciji, koja potvrđuje da osuđeni ima zdravstvenih problema, nigdje nije navedeno da isti boluje od teže akutne bolesti, što je zakonom propisani uslov za odlaganje izvršenja kazne zatvora po osnovu iz člana 106. stav 1. ZIKPS-a.

Istovremeno, prvostepeni sud je pravilno zaključio i to da se u konkretnom slučaju nisu ispunili ni uslovi za odlaganje izvršenja kazne zatvora nad osuđenim po osnovu iz člana 106. stav 1. tačka 3. ZIKPS-a. Naime, osuđeni uz molbu za odlaganje izvršenja kazne zatvora nije priložio dokaze o tome da mu je odlaganje izvršenja kazne zatvora potrebno radi izvršenja ili dovršenja neodložnih poljskih ili sezonskih radova, niti o tome da u porodici nema druge radne snage, kako bi molbu učinio opravdanom (dokaze o tome nije dostavio ni uz žalbu).

Naravno, kao što je to pravilno istakao i prvostepeni sud u pobijanom rješenju, shodno odredbi člana 148. ZIKPS-a, osuđeni ima pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu u ustanovi u kojoj će izdržavati zatvorsku kaznu, a ukoliko za liječenje njegove bolesti ustanova ne bude mogla da pruži odgovarajuću zdravstvenu zaštitu, osuđeni će se uputiti u specijalnu bolnicu ili zdravstvenu ustanovu, a vrijeme provedeno na liječenju uračunaće mu se u izdržanu kaznu zatvora.

Iz svih navedenih razloga žalba osuđenog je odbijena kao neosnovana, na osnovu člana 108. stav 3. ZIKPS.

 

(Rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci broj: 011-0-Iksž-08-000 046 od 07.11.2008. godine)