ODUZIMANJE PREDMETA KOD KRIVIČNOG DJELA IZRAĐIVANJE I NABAVLJANJE ORUŽJA I SREDSTAVA NAMIJENJENIH ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH DIJELA

 Samo posjedovanje sredstava za provaljivanje i kada onaj ko ih posjeduje zna da su namijenjena za izvršenje krivičnih dijela, ne predstavlja krivično djelo. Ta sredstva se shodno članu 62. KZ RS, mogu oduzeti, kao i svi predmeti koji su bili upotrijebljeni za izvršenje krivičnih dijela ili su nastala izvršenjem krivičnog djela.

 

Iz obrazloženja

 

 Ispitujući prvostepenu presudu povodom žalbe optuženog BD i njegovog branioca kojima se osporava činjenična osnova osuđujućeg dijela te presude i s tim u vezi ukazuje na povredu Krivičnog zakona, ovaj sud je utvrdio se istima osnovano ukazuje da opis djela za koje je optuženi oglašen krivim po tački 2. izreke prvostepene presude, ne sadrži bitna obilježja krivičnog djela izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namijenjenih za izvršenje krivičnih dijela iz člana 398. stav 1. KZ RS. Naime, to krivično djelo (u čijem nazivu je i u optužnici i u prvostepenoj presudi pogrešno navedena riječ "oruđe", umjesto riječi "oružje", što svakako nisu sinonimi za jedan isti pojam) čini onaj ko oružje, eksplozivne materije ili sredstva potrebno za njihovo spravljanje, ili otrove za koje zna da su namijenjeni za izvršenje krivičnog djela, izrađuje, drži, nabavlja ili drugom omogućava da do njih dođe. U stavu 2. tog člana, propisano je da će se kazniti i onaj ko napravi ili drugom ustupi lažni ključ, otpirač ili neko drugo sredstvo za provaljivanje iako zna da je namijenjeno za izvršenje krivičnog djela. Nijedna od radnji izvršenja predmetnog krivičnog djela koje su propisane odredbama člana 398. ZKP, nije sadržana u opisu djela za koje je optuženi oglašen krivim pod tačkom 2. izreke prvostepene presude, u kojoj je navedeno da je optuženi „u svojoj kući držao protivpravno dva dekodera i jedan čip crne boje koji su bili namijenjeni za dekodiranje putničih vozila, kao i sedam komada ključeva namijenjenih za otvaranje vrata putničkih vozila i stavljanja istih u pogon“. Iz takvog opisa nije jasno po kom osnovu je držanje dekodera, čipa i ključeva od strane optuženog bilo protivpravno. Jasno je međutim da samo posjedovanje ovih predmeta i kad su ti predmeti «namijenjeni za otvaranje putničkih vozila i stavljanje istih u pogon», ne predstavlja posebno krivično djelo. Ova sredstva, kao i svi drugi predmeti koji su upotrebljeni ili su bili namjenjena za izvršenje krivičnih dijela (ili su pak nastala izvršenjem krivičnog djela), oduzimaju se shodno članu 62. KZ RS, što je prvostepeni sud pravilno i učinio. Međutim, pogrešno je zaključio da je posjedovanje tih sredstava optuženi počinio krivično djelo iz člana 398. stav 1. KZ RS, previđajući da se ne radi o oružju, eksplozivnim materijama, a ni sredstvima za njihovo spravljanje, pa ni o otrovima za koje zna da su namijenjeni za izvršenje krivičnog djela, čije izrađivanje, nabavljanje, pa time i držanje, ili pak omogućavanje drugom da do njih dođe, inkriminisano. Osim toga prvostepeni sud je ispustio iz vida da opisu djela kakav je dat u optužnici, ne sadrži navode da se radi o sredstvima namjenjenim za izvršenje krivičnih dijela, što je bitno obilježje navedenog krivičnog djela. Prvostepeni sud je pravilno utvrdio da je optuženi ove predmete posjedovao i pravilnom primjenom člana 62. KZ RS te predmete oduzeo od optuženog, ali je nepravilno zaključio da samo posjedovanje tih predmeta kao sredstava namijenjenih za izvršenje krivičnih dijela, predstavlja posebno krivično djelo. Stoga je ovaj sud primjenom člana 320. stav 1. ZKP, otklonio pogrešnu primjenu Krivičnog zakona na način što je preinačio prvostepenu presudu i optuženog na osnovu člana 290. tačka a) ZKP oslobodio od te optužbe, jer djelo za koje je optužen nije krivično djelo iz člana 398. stav 1. KZ RS, niti pak neko drugo zakonom propisano krivično djelo...

Okolnost da su neka od sredstava koja su oduzeta od optuženog mogu nabaviti preko interneta nikako ne isključuju namjenu tih sredstava koju je prvostepeni sud pravilno utvrdio, niti pak vlasništvo neke druge osobe ima uticaja na pravilnost odluke prvostepenog suda da od optuženog te stvari oduzme, pošto su iste kod njega pronađene (u prostorijama ili na drugim mjestima koje je koristio), a interesi opšte bezbjednosti zahtijevaju njihovo oduzimanje. Ni činjenice da je predmetni alat nabavljen preko interneta i da oduzetim alatom i sredstvima nije izvršeno konkretno krivično djelo, ne dovodi u pitanje pravilnost odluku prvostepenog suda o njihovom oduzimanju, kako to optuženi i branilac smatraju.

 

(Presuda Okružnog suda u Banjoj Luci broj: 011-0-Kž-08-000 159 od 30.6.2008. godine)