KRIVIČNO DJELO SILOVANJE

"Upotreba sile pri vršenju krivičnog djela silovanja, ne mora uvijek da bude takvog intenziteta da ostavlja fizičke tragove na oštećenoj, dok pitanje otpora oštećene treba procjenjivati posebno i u svakoj konkretnoj situaciji, vodeći računa kako o mjestu i vremenu izvršenja djela, tako i o fizičkim i psihičkim karakteristikama ličnosti i počinioca i oštećene."

 

 

Iz obrazloženja

 

Dakle, sud je zbog svih naprijed navedenih razloga na nesumnjiv način utvrdio da je optuženi Š.Z. počinio produženo krivično djelo silovanja iz člana 193. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ RS i to na način, vrijeme i mjesto kako je to opisano u činjeničnom opisu ove presude, odnosno da je u više navrata upotrebom sile prinudio na obljubu maloljetno lice. Naime, nesporno je da je optuženi upotrebio silu prema oštećenoj I.Š. i to na način što je prvi put istu gurnuo na krevet, zatim je jednom rukom držao, a drugom rukom joj skinuo njene hlače, dok je oštećena pružala otpor na način što je vrištala, gurala ga nogama od sebe i govorila mu da je pusti, zatim sledeći put je ona imala nož u ruci i istim mu je prijetila i govorila mu da joj ne prilazi, ali je on i tom prilikom upotrebio silu, tako što je od nje oduzeo nož, odvukao je u sobu, oborio na krevet, skinuo sa nje donji dio garderobe, a ona je počela da plače, nakon čega joj je stavio ruku na usta, zatim sledeći put je najprije galamio na nju i verbalno je napadao, zatim ju je udario šakom u predjelu lica, oborio na kauč u kuhinji. Obzirom da je oštećena maloljetno lice i obzirom na nespornu činjenicu da je optuženi daleko fizički snažniji od iste, sasvim je logično da oštećena nije mogla pružiti veći otpor, a samim tim i optuženi nije morao da primjeni veliku silu da bi taj njen otpor savladao. 

 

(Presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj: 011 0 K 08 000 005 od 16.4.2008.g.)