KRIVIČNO DJELO RAZBOJNIŠTVA

Član 233. stav 2. i 3. Krivičnog zakona Republike Srpske

 

 

"Ukoliko je pri izvršenju krivičnog djela razbojništva oštećenom sa umišljajem nanijeta teška tjelesna povreda, usljed koje je kod istog nastupila smrt, neće postojati teći oblik krivičnog djela razbojništva iz člana 233. stav 3., već iz člana 233. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, ako je počinilac u odnosu na smrtnu posljedicu postupao iz nehata."

 

Iz obrazloženja

 

Sud nije došao do zaključka da su optuženi sa umišljajem lišili života B.N., već da su istom sa umišljajem nanijeli tešku tjelesnu povredu, dok su u odnosu na smrtnu posljedicu postupali iz svjesnog nehata. Naime, optuženi su oštećenog udarali više puta nogama u predjelu glave i tijela i tom prilikom su mu nanijeli više tjelesnih povreda od kojih tjelesnih povreda svaka pojedinačno predstavlja laku tjelesnu povredu, što nesporno proizlazi iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka K.Ž. Međutim, u svom zbiru opisane višestruke povrede glave su dovele do oštećenja struktura unutar lobanjske šupljine sa posljedičnim razvojem komatoznog stanja, što predstavlja traumu glave i mozga i koja povreda je teška tjelesna povreda opasna po život. Nakon što su optuženi oštećenom nanijeli sve nabrojane povrede isti su napustili kuću, a oštećeni je još uvijek bio živ i preminuo je 10.10.1993.g. u KMC B.L. Po mišljenju suda, optuženi nisu bili svjesni da usljed udaraca koje su zadali oštećenom, može doći do smrti istog, pa s tim u vezi nisu ni pristali na nastupanje ove posljedice, međutim, po mišljenju suda, isti su bili svjesni da zadajući više udaraca nogama oštećenom i to posebno u predjelu glave, mogu istom nanijeti tešku tjelesnu povredu i to opasnu po život i htjeli su njeno nastupanje, što znači da su u odnosu na nastalu tešku tjelesnu povredu opasnu po život postupali sa direktnim umišljajem, dok su u odnosu na težu posljedicu, odnosno smrt oštećenog postupali iz svjesnog nehata, jer su bili svjesni da usljed udaraca koje su zadali oštećenom može nastupiti smrt kod istog, ali su olako držali da ona neće nastupiti. 

 

(Presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj: K-120/00 od 22.6.2007.g.)