ZAKONITOST DOKAZA

         Dokazi pribavljeni nakon pretresanja lica bez naredbe sudije za prehodni postupak su nezakoniti i na njima se ne može zasnivati sudska odluka, osim ako je lice dobrovoljno predalo predmete, tj. dokaze.

 

Iz obrazloženja:

 

           Odbrana je prigovorila  i ostalim dokazima, a posebno potvrdi o privremenom oduzetim predmetima od optuženog Ž.V., jer Jedinica za posebne istrage nije imala naredbe ni za pretresanje ni za oduzimanje predmeta od Ž.V.

Ovaj sud je prihvatio primjedbe odbrane da su potvrda o privremenom oduzimanju predmeta Jedinice za posebne istrage broj 02/1-25/07 od 20.10.2007.godine od Ž.V., potvrda o vraćanju mobilnog telefona za istog od 29.10.2007.godine, te oduzeti crni rokovnik od Ž.V. nezakoniti dokazi jer Jedinica za posebne istrage za pretres i oduzimanje predmeta nije imala naredbe sudije za prethodni postupak, niti su naknadno tražena odobrenja za ovakva postupanja. Time su ovi dokazi pribavljeni povredama ZKP-a, a ne radi se o slučajevima pretresanja bez naredbe u smislu člana 128 ZKP-a. Stoga ove dokaze sud nije prihvatio kao pravno valjane i na njima nije temeljio ovu presudu.

           Odbrana je osporavala i rokovnik kao pravno nevaljan dokaz i potvrdu o njegovom oduzimanju od optuženog V.V., jer nije bilo naredbe sudije za prethodni postupak za njegovo oduzimanje.  Medjutim, takav prigovor se ne može prihvatiti kao osnovan jer u potvrdi jasno je konstatovano da se radi o dobrovoljnoj predaji predmeta koji su privremeno oduzeti bez naredbe i nije bilo izričitog protivljenja tada osumnjičenog, pa nije ni postojala potreba za naknadno odobrenje za oduzimanje ovog predmeta od strane sudije za prethodni postupak."

 

(Presuda Okružnog suda u Banjaluci broj:71 0 K 012689 09 Kžk od 13.04.2009.g.)