RAZLOZI ZA PRITVOR

                              Član 189. stav 1. tačka a. Zakona o krivičnom postupku

 

 

        Postojanje dvojnog državljantva, uz postojanje drugih okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, predstavljaju razlog da se optuženom produži protvor na osnovu 189. stav 1. tačka a. Zakona o krivičnom postupku i nakon izricanja prvostepene presude.

 

Iz obrazloženja:

 

           Pretresno vijeće je našlo da i dalje stoje pritvorski razlozi predviđeni odredbom člana 189. stav 1. tačka a) ZKP, zbog čega je i donijelo rješenje kao u izreci, a iz sljedećih razloga:

           Naime, optuženi je osuđen da je počinio krivično djelo za vrijeme oružanog sukoba u BiH, na prostoru njegovog tadašnjeg prebivališta, koje je u međuvremenu napustio i unazad dugih niz godina živi sa porodicom u susjednoj Republici Hrvatskoj, posjeduje hrvatsko državljanstvo. Republika Hrvatska je kao i BiH, potpisnica Evropske konvencije o izručenju, ali je iskoristila mogućnost rezerve na član 26. te Konvencije i ne dozvoljava izručenje svojih državljana drugim državama. U tom slučaju optuženi bi samim odlaskom u R. Hrvatsku ostao nedostupan pravosudnim organima BiH, čime bi bilo onemogućeno dalje vođenje ovog krivičnog postupka, obzirom da je samo doneta prvostepena presuda, što znači da krivični postupak protiv njega nije okončan. Dakle, optuženi pored državljanstva BiH ima i državljanstvo Republike Hrvatske u kojoj ima prijavljeno stalno mjesto prebivališta u Benkovcu, gdje živi sa porodicom, dok na području BiH nema prijavljeno mesto boravka niti posjeduje lična dokumenta izdata od nadležnih organa BiH, pa ni značajniju imovinu.

Dakle, sve naprijed navedene okolnosti kada se sagledaju u svojoj ukupnosti, ukazuju na postojanje realne opasnosti da će optuženi, ukoliko se nađe na slobodi, pobjeći u inostranstvo, zbog čega je donijeto rješenje kao u izreci, a na osnovu člana. 293. u vezi sa čl. 195. stav 1. i čl. 194. stav 4. ZKP, a ovakvom odlukom nije povređena odredba člana 188. stav 2. ZKP, a takođe ni član 5.  Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u pogledu dužnosti svih organa koji učestvuju u krivičnom postupku, da trajanje pritvora, kao restriktivnu mjeru, svedu na najkraće nužno vrijeme.

 

(Rješenje Okružnog suda u Banjaluci broj:11 0 K 001364 09 K od 02.09.2009.g.)