RAZLOZI ZA PRITVOR

Član 189. stav1. tačka b. Zakona o krivičnom postupka

 

         Neće  postojati pritvorski osnov iz člana 189. stav 1. tačka b. Zakona o krivičnom postupku, između ostalog, ako ne postoje naročite okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni boravkom na slobodi ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače.

 

Iz obrazloženja:

 

          Ovo vijeće je prihvatilo razloge odbrane da nema osnova za produženje pritvora prema osumnjičenom po članu 189. stav 1. tački b) Zakona o krivičnom postupku, iz sljedećih razloga. Sam oštećeni i svjedoci su saslušani zakonito sa upozorenjima i njihovi iskazi nalaze se u spisu. Ovi iskazu se mogu koristiti kao dokaz u daljem toku ovog krivičnog postupka, pa samim tim i na glavnom pretresu. Isto tako, sam oštećeni je detaljno opisao događaj, a on nije u suprotnosti ni sa iskazom osumnjičenog i drugih svjedoka. Stoga nema nikakve bojazni niti mogućnosti da bi osumnjičeni na slobodi mogao uticati na ove svjedoke.  Ovo posebno što je lice koje je bilo sa njim i sjedilo u autu Š.A., takodje saslušan i potvrdio je priznanje osumnjičenog. Dakle, činjenice koje je tužilac naveo u svom prijedlogu za produženje pritvora prema osumnjičenom po ovom osnovu, ne predstavljaju naročite okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni boravkom na slobodi ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače". Prema tome, apsolutno ne stoji prijedlog za produženje pritvora prema osumnjičenom po ovoj tački, zbog čega sud nije prihvatio da se prema osumnjičenom produži pritvor po ovom osnovu.

 

(Rješenje Okružnog suda u Banjaluci broj:11 0 K 001166 09 Kv od 20.03.2009.g.)