NEPRAVO PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA

Član 331a. Zakona o krivičnom postupku

 

 Nije moguće preinačenje pravosnažnih odluka bez ponavljanja krivičnog postupka (nepravo ponavljanje krivičnog postupka), ako se zahtjevom branioca osuđenog traži izricanje jedinstvene kazne zatvora po jednoj pravosnažnoj presudi i jednom pravosnažnom rješenju, kojim je osuđenom novčana kazna, zbog neplaćanja, zamijenjena kaznom zatvora po odredbama Krivičnog zakona.

 

 Iz obrazloženja:

 

 Branilac osuđenog S.K. podnio je zahtjev za nepravo ponavljanje krivičnog postupka po pravosnažnoj presudi Okružnog suda u Banjaluci broj 011-0-Kv-09-000 005 od 17.02.2009.godine i rješenju Suda Bosne i Hercegovine broj K-67/05 od 14.12.2006.godine.

 Presuda ovog suda broj 011-0-Kv-09-000 005 od 17.02.2009.godine, donijeta je  u postupku nepravog ponavljanja krivičnog postupka, po ranijem zahtjevu branioca osuđenog, za ujedinjenje kazni po presudama Vrhovnog suda Republike Srpske Kž-ž-1/05 od 24.06.2005.godine i Suda Bosne i Hercegovine broj K-67/05 od 31.10.2005.godine. Prema dopisu Osnovnog suda u Doboju broj 085-0-X-06-000 020 od 10.06.2009.godine, osuđeni S.K. po navedenoj presudi ovog suda izdržava jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od devet godina i šest mjeseci u KPZ Foča. Naime, KPZ Foča obavijestio je o toj činjenici Osnovni sud u Doboju svojim dopisom broj 03-1048/07 od 05.06.2009.godine.

 U ponovnom zahtjevu za nepravo ponavljanje krivičnog postupka branilac osuđenog ističe da nije znao, kada je podnosio prethodni zahtjev za objedinjavanje navedenih presuda Vrhovnog suda Republike Srpske i Suda Bosne i Hercegovine da je osuđenom zamijenjena novčana kazna, kao sporedna iz presude suda Bosne i Hercegovine, rješenjem od 14.12.2006.godine u kaznu zatvora u trajanju od 200 (dvijestotine) dana, jer da je to rješenje primio iz KPZ Foča od svog klijenta 01.06.2009.godine.

 Ovaj sud je odlučio kao u izreci rješenja, nalazeći da je zahtjev branioca osuđenog neosnovan. Naime, kako je presuda ovog suda broj 011-0-Kv-09-000 005 od 17.02.2009.godine, postala pravosnažna, a pravosnažnost je kvalitet sudske odluke koji se ogleda u njenoj konačnosti i nepromjenjivosti, radi se o presuđenoj stvari. Naime, iz navedenog dopisa KPZ Foča, upućenog Osnovnom sudu Doboj, se vidi da osuđeni izdržava kaznu zatvora u trajanju od devet godina i šest mjeseci po navedenoj "Kv" presudi ovog suda, donesenoj po ranijem zahtjevu branioca osuđeng za nepravo ponavljanje krivičnog postupka. Uz sve to, odredbom člana 331 a) Zakona o krivičnom postupku, propisano je da se pravosnažne presude mogu preinačiti i bez ponavljanja krivičnog postupka ako je u dvije ili više presuda protiv istog osuđenog pravosnažno izrečeno više kazni, a nisu primijenjene odredbe o odmjeravanju jedinstvene kazne za djela u sticaju. Dakle, navedena odredba, a ni bilo koja druga u ZKP-u, ne propisuje mogućnost da se mogu objedinjavati kazne izrečene pravosnažnim rješenjem, već samo presudom, (zahtjevom se traži da se ujedine kazne po pravosnažnoj presudi ovog suda, donešenoj u postupku nepravog ponavljanja krivičnog postupka, i rješenju Suda Bosne i Hercegovine kojim je zamijenjena novčana kazna kaznom zatvora), zbog čega je zahtjev branioca osuđenog valjalo odbiti kao neosnovan i odlučiti kao u izreci ovog rješenja u smislu člana 24 stav 5 i 6 ZKP-a.

 

(Rješenje Okružnog suda u Banjaluci broj 011-0-Kv-09-000 041. od 25.08.2009.godine).