IZRICANJE MJERE ZABRANE NAPUŠTANJA BORAVIŠTA I MJERE POVREMENOG JAVLJANJA ODREĐENOM DRŽAVNOM ORGANU

Iz člana 183. stav 1. i člana 183. a. stav 1. tačka d) Zakona o krivičnom postupku

 

 

Prilikom odlučivanja koju će od mjera za obezbjeđenje prisustva osumnjičenog, odnosno optuženog primjeniti, sud će voditi računa da se ne primjenjuje teža mjera, pa će odrediti (produžiti) pritvor, samo ako se ista svrha ne može ostvariti drugom, blažom mjerom.

 

 

Iz obrazloženja

 

 

„ Prilikom izjašnjenja o krivnji optuženi je sudu detaljno objasnio zašto se nije odazvao na ranije zakazana ročišta povodom izjašnjenja o krivnji, navodeći da je već sedam godina razveden od supruge sa kojom ima dvoje mldb. djece, da je zbog loših materijalnih prilika i nemogućnosti da plaća zakupninu bio prisiljen često mijenjati stanove, a samim tim i adrese, što mu se desilo i u periodu prije određivanja pritvora, kada se, umjesto da sudu prijavi promjenu adrese, na adresama gdje je prethodno stanovao raspitivao da li ima pošiljki za njega, no da se ponovo oženio prije godinu dana i da od tada živi u B.L. u ulici L. broj 4, sa vanbračnom suprugom sa kojom ima mldb.dijete, koje ima oko mjesec dana, a da je on jedini hranilac porodice, da nemaju nikakvih redovnih sredstava za izdržavanje i da su podstanari, pa ukoliko bi on ostao u pritvoru, da porodica ne bi imala sredstava za izdržavanje. Imajući u vidu navedenu porodičnu situaciju optuženog, te njegovo obećanje da više neće izbjegavati pozive suda, sudija za prethodno saslušanje nalazi da više ne postoje razlozi za dalje trajanje pritvora, zbog čega se isti i ukida, te se povlači izdata naredba za raspisivanje potjernice prema optuženom, shodno odredbi člana 193. stav 1. Zakona o krivičnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 50/03 - u daljem tekstu: ZKP), u vezi sa članom 20. tačka d) istog zakona.

Umjesto pritvora, prema optuženom se izriče mjera zabrane napuštanja boravišta iz člana 183.stav 1. ZKP-a, tako da isti ne smije napustiti teritoriju grada B.L. za vrijeme trajanja ove mjere. Istovremeno, optuženom se kao mjera zabrane iz člana 183. a. tačka d) ZKP-a izdaje i naredba da se svakih sedam dana javlja šefu smjene Policijske stanice Lazarevo - Centar javne bezbjednosti B.L. gdje će se voditi evidencija o njegovom javljanju. Izrečene mjere primjenjivaće se dok za to postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude, odnosno najkasnije do upućivanja na izdržavanje kazne (ukoliko optuženom bude izrečena kazna zatvora). Svaka dva mjeseca ispitaće se da li je primjena izrečenih mjera još potrebna. Po ocjeni ovog suda, i ovim mjerama blažim od pritvora, u cjelosti će se postići svrha njihovog izricanja, a u slučaju da optuženi prekrši obaveze iz izrečenih mjera, protiv istog se pritvor može ponovo odrediti. Na osnovu izloženog, sudija za prethodno saslušanje odlučila je kao u izreci, shodno ovlašćenju iz člana 20. tačka d), a temeljem odredbi članova 183, 183.a, 183.b, 183.c i 193. ZKP-a .

 

(Rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci, broj: 11 0 K 000 020 08 Kps od 21.10.2008.godine)