ŽALBA NA RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Član 60 stav 1 Zakona o prekršajima Republike Srpske

 

 Ako žalba na rješenje o prekršaju ne sadrži sve elemente navedene u članu 60 stav 1 pomenutog zakona, to se mutatis muntandis primjenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku u odnosnim pitanjima.

 

Iz obrazloženja:

 

 U spisima predmeta se zatiče „uredjena žalba“ iz koje je vidljivo da ista sadrži podatke iz tačke d) stav 1 odredbe člana 301 Zakona o krivičnom postupku tj. potpis lica (okrivljenog) koje izjavljuje žalbu, to po ocjeni ovog suda i pored činjenice da je iznad potpisa okrivljenog, kao podnosioca žalbe označeno ime i prezime drugog lica (S.M.), prvostepeni sud predmetnu žalbu nije mogao smatrati nepotpunom i istu odbaciti u skladu sa pomenutom zakonskom odredbom, zbog čega je ovaj sud i preinačio pobijano rješenje broj XY od 01.06.2009.godine smatrajući istu žalbu potpunom, a time i urednom. Ovo iz razloga jer Zakon o prekršajima Republike Srpske ne propisuje postupanje suda u slučajevima kada je podnesena žalba nepotpuna ili ne sadrži sve one elemente koji su navedeni u odredbi člana 60 stav 1 pomenutog zakona, pa se mutatis muntandis primjenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku u odnosnim pitanjima. Tako odredba člana 301 stav 1 tačka d) Zakona o krivičnom postupku propisuje da žalba treba da sadrži potpis lica koje izjavljuje žalbu, dok stav 2 istog člana tog zakona, izmedju ostalog propisuje da ako žalilac ne postupi po pozivu suda da u određenom roku potpuni žalbu pismenim podneskom ili usmeno na zapisniku kod suda, sud će odbaciti žalbu ako ne sadrži podatke iz tačke d) stava 1 tog člana.

 

(Rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci broj: 011-0-Pžp-09-000 638 od 26.08.2009.godine)