ZAHTJEV ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Član 40. stav 4. Zakona o prekršajima Republike Srpske

 

 

Ako podnosilac zahtjeva vrati sudu neispravljen zahtjev sud će zahtjev odbaciti i obustaviti prekršajni postupak.

 

 

 Iz obrazloženja:

 

 Iz stanje predmetnog spisa proizlazi da je, po prigovoru branioca okrivljenih, prvobitno dostavljeni zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, vraćen podnosiocu zahtjeva na dopunu, bez pismene naredbe postupajućeg sudije, nego je na usmenom pretresu sud prihvatio prijedloge stranaka da se zahtjev dopuni što je podnosilac zahtjeva i učinio dopunom od 06.11.2007.godine.

 Na osnovu ponovnog prigovora branioca okrivljenih da se postupak obustavi, jer zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ne sadrži obavezne elemente propisane članom 40. Zakona o prekršajima Republike Srpske, sud podneskom od 17.01.2008.godine dostavlja zahtjev podnosiocu kako bi ga ponovo uredio, što podnosilac i čini, tako što ispravlja naziv pravnog lica i upisuje tačan registarski broj vozila.

 Odredba člana 40. stav 4. Zakona o prekršajima Republike Srpske, propisuje postupanje suda u situaciji kada mu je dostavljen neuredan zahtjev, kao i dva načina na koje podnosilac zahtjeva može postupiti prilikom otklanjanja nedostataka u zahtjevu, a to je ili da vrati neispravljen zahtjev ili da ge ne vrati uopšte.

 U konkretnom slučaju podnosilac zahtjeva je vratio neispravljen zahtjev, pa je u skladu s tim prvostepeni sud morao odbaciti isti kao neuredan i analogno tome obustaviti postupak, jer ukoliko nema zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka koji sadrži obavezne elemente propisane članom 40. stav 1. Zakona o prekršajima Republike Srpske, nema ni postupka.

 Kako je prvostepeni sud postupio protivno odredbi člana 40. stav 4. Zakona o prekršajima Republike Srpske, učinio je bitnu povredu prekršajnog postupka, zbog kojih se postupak nije mogao ni voditi pa je u smislu člana 68. stav 1. Zakona o prekršajima Republike Srpske prvostepeno rješenje preinačio i prekršajni postupak protiv okrivljenog obustavio.  

 

(Rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci broj: 011-0-Pžp-08-000 914 od 19.11.2008.godine).