OVLAŠTENI ORGAN

Član 81 Zakona o igrama na sreću

 

 Ako prekršajni nalog nije izdat od ovlaštenog organa sud će obustaviti prekršajni postupak u skladu sa članom 54 stav 1 tačka c) Zakona o prekršajima.

 

Iz obrazloženja:

 

 U obrazloženju pobijanog rješenja, a što proizilazi iz izreke, prvostepeni sud je obustavio prekršajni postupak protiv okrivljene A.R. zbog prekršaja iz člana 26 Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti – prečišćeni tekst, u smislu odredbe člana 54 stav 1 tačka c) Zakona o prekršajima. U konkretnom slučaju prilikom vršenja redovnog inspekcijskog nadzora nad radom SUR „XY“ Banja Luka, od strane strane Republičkih tržišnih inspektora, u zapisniku o izvršenom inspekcijskom pregledu broj: 10/08 od 03.06.2008.godine je konstatovano da kontrolisani subjekt obavlja djelatnost priredjivanja igara na sreću putem više automata, a da za tu djelatnost ne posjeduje rješenje nadležnog organa, odnosno odobrenje opštinskog organa uprava nadležnog za poslove privrede, koje se prema odredbi člana 32 stav 1 Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 6/99), koji je važio u tom vremenu, izdaje pravnim i fizičkim licima registrovanim za obavljanje djelatnosti priredjivanja igara na sreću u skladu sa odredbama pomenutog zakona. Odredba člana 36 stav 2 navedenog zakona propisuje obavezu opštinskog organa uprave nadležnog za poslove privrede, da svakih 6 mjeseci dostavlja Ministarstvu finansija pregled izdatih odobrenja za registrovanje priredjivača te djelatnosti po navedenom zakonu, a to zbog toga što je odredbom člana 81 tog zakona rečeno da nadzor nad zakonitošću rada u sprovodjenju tog zakona vrši Ministarstvo finansija.

 Prema tome, obavljanje djelatnosti priredjivanja igara na sreću je uredjeno posebnim zakonom, tj. Zakonom o igrama na sreću pa isti Zakon i predstavlja „lex specialis“ u odnosu na Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti – prečišćeni tekst, te kao takav i isključuje primjenu Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, a samim tim i stvarna ovlaštenja Republičke tržišne inspekcije u pogledu nadzora nad obavljanjem djelatnosti priredjivanje igara na sreću imajući u vidu da nadzor nad zakonitošću rada u sprovodjenju tog Zakona u smislu pomenute odredbe člana 81 Zakona o igrama na sreći vrši Ministarstvo finansija kako to pravilno konstatuje prvostepeni sud u obrazloženju pobijanog rješenja.

 Kako je prekršajni postupak pokrenut izdavanjem prekršajnog naloga od strane Republičke uprave za inspekcijske poslove – Odjeljenje Banja Luka – Tržišna inspekcija, a ne Ministarstva finansija kao ovlaštenog organa to je u smislu odredbe člana 54 stav 1 tačka c) Zakona o prekršajima valjalo obustaviti prekršajni postupak, iz razloga što prekršajni nalog nije izdat od strane ovlaštenog organa.

 

(Rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci broj: 011-0-Pžp-09-000 340 od 26.08.2009.godine).