BITNA POVREDA ODREDABA PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Član 62. stav 1. tačka g) Zakona o prekršajima Republike Srpske

 

 

Ukoliko određena materija nije regulisana Zakonom o prekršajima Republike Srpske predviđena je supsidijarna primjena Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

 

 

 Iz obrazloženja

 

 Prilikom donošenja pobijanog rješenja prvostepeni sud je počinio bitnu povredu prekršajnog postupka propisanu odredbom člana 62. stav 1. tačka g) Zakona o prekršajima Republike Srpske. Naime, članom 8. stav 2. citiranog Zakona previđena je supsidijarna primjena Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, ukoliko određena materija nije regulisana Zakonom o prekršajima Republike Srpske, konkretno poglavlja XXVI Zakona o krivičnom postupka Republike Srpske kojim je regulisan postupak prema maloljetnicima. Odredbom 346. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske je propisano da se odredbe ovog poglavlja primjenjuju u postupku prema licima, koja su učinila krivično djelo kao maloljetnici, a u vrijeme pokretanja postupka odnosno suđenja nisu navršila 21.godinu života.

 Iz spisa predmeta nesporno proizlazi da je okrivljeni počinio prekršaj dana 07.04.2007.godine, a usmeni pretres je održan dana 17.09.2008.godine. Međutim, kako je okrivljeni u vrijeme činjenja prekršaja bio maloljetan obzirom da je isti rođen 19.09.1989.godine, a u vrijeme održavanja usmenog pretresa nije navršio 21.godinu života, to ovaj sud smatra da je prvostepeni sud počinio bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka koja se ogleda u tome da nije postavio branioca okrivljenom što je bio dužan po službenoj dužnosti učiniti shodno odredbi člana 349. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

 Pomenutom odredbom propisana je obavezna odbrana u postupku prema maloljetnicima prema kojoj maloljetnik mora imati branioca od početka pripremnog postupka, a ukoliko sam maloljetnik, odnosno njegov zakonski zastupnik ili srodnik, ne uzme branioca, sud će istog postaviti po službenoj dužnosti.

 Iz naprijed navedenog proizlazi da je prvostepeni sud počinio bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka propisanu članom 62. stav 1. tačka g) Zakona o prekršajima Republike Srpske, jer nije primijenio odredbu člana 8. stav 2. pomenutog zakona a koja upućuje na primjenu člana 349. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, odnosno nije postavio okrivljenom branioca, iako je bio dužan do to učini, obzirom da je u konkretnom slučaju riječ o obaveznom vidu odbrane na koju sud pazi po službenoj dužnosti.

 

(Rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci broj: 011-0-Pžp-08-001 016 od 26.11.2008.godine)