Izrečena presuda optuženom Dragić Žarku

Dana 10.03.2010. godine Okružni sud u Banjaluci  je donio i javno objavio presudu u krivičnom predmetu broj 11 0 K 001357 09 K protiv optuženog Dragić Žarka sina Milana, iz Orašja, opština Prnjavor, zbog produženog krivičnog djela polno nasilje nad djetetom iz člana 195 stav 4, a u vezi sa stavom 2 Krivičnog zakona Republike Srpske, kojom je optuženi osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 8 godina, dok je oštećena T.B. je, shodno članu 108. stav 1. i 2. Zakona o krivičnom postupku-prečišćeni tekst sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućena na parnicu.

 

Optužnicom Okružnog tužilaštva Banjaluka broj KT-1215/08 od 29.04.2009. godine optuženom je stavljeno na teret da je tokom jula i avgusta mjeseca 2008. godine u više navrata primjenom nasilja vršio obljubu na djetetom mldb. T.B., na taj način što je upotrebom sile i snage oštećenu gurnuo i oborio na zemlju, a zatim oštećenu uhvatio čvrsto stegnuo za ruke i držao joj tako stegnute ruke, onemogućivši oštećenoj da se oslobodi i pobjegne od optuženog, a nakon toga upotrebom snage oštećenoj skinuo pantalone i donji veš, te skinuo svoje pantalone i donji veš, legao na oštećenu i svoj polni organ stavio u polni organ oštećene, te izvršio obljubu nad oštećenom usljed čega je kod oštećene-djeteta T.B. nastupila trudnoća.

Dakle, optuženi je u više navrata izvršio nasilnu obljubu nad djetetom usljed čega je nastupila trudnoća silovanog djeteta, čime je počinio gore navedeno krivično djelo.

Prilikom odmjeravanja kazne sud je cijenio način izvršenja krivičnog djela, da postoji velika nesrazmjera u uzrastu počinioca i žrtve, da je optuženi u vrijeme izvršenja krivičnog djela imao 63 godine, a mldb. oštećena 13 godina, zatim da je usljed izvršenja krivičnog krivičnog djela nastupila trudnoća silovanog djeteta, kao i stepen odgovornosti optuženog.

Kao olakšavajuće okolnosti sud je cijenio raniju neosuđivanost, kao i da je krivično djelo počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, u koju se doveo upotrebom alkohola, dok je od otežavajućih okolnosti cijenio činjenicu da je oštećena dijete komšija optuženog, da se sa istima družio i bio u dobrim komšijskim odnosima, zatim činjenicu da su kod mldb. oštećene zbog krivičnog djela nastupile teške posljedice, kao što su visok stepen