Privremena mjera

OKRUŽNI SUD U BANJALUCI
Posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike
Privrednog kriminala
BROJ: 011-0-Kpp-10-000 032-p
Dana, 26.03.2010. godine

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala, sudija za prethodni postupak Božana Vulić, uz sudjelovanje zapisničara Milene Šobot, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih Željka Kataline, Bojana Golića, Dragana Cerovca, Nikice Bajića i Mile Radišića zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 383a stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa stavom 3 Krivičnog Zakona Republike Srpske i krivičnim djelom Manipulacija cijenama i širenje lažnih informacija iz člana 292. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka a) i b) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik RS“ 92/06), odlučujući o prijedlogu za određivanje privremene mjere Okružnog tužilaštva Banjaluka, Posebno tužilaštvo za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Specijalno tužilaštvo, broj KT-ST-11/10 od 24.03.2010. godine, dana 26.03.2010. godine, donio je

 


R J E Š E N J E

 

Određuje se PRIVREMENA MJERA kojom se ZABRANJUJE otuđenje, opterećenje ili raspolaganje sa 3.500.000 (35%) akcija preduzeća “Medicinska elektronika”, koje je osumnjičeni Radišić Mile stekao kupovinom na berzi od IRB RS, koja je u ime Republike Srpske upravljala istim.

Ova privremena mjera ostaje na snazi do drugačije odluke suda.

O b r a z l o ž e nj e

Okružno tužilaštvo Banjaluka, Posebno tužilaštvo za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Specijalno tužilaštvo podnijelo je prijedlog za određivanje privremene mjere broj KT-ST-11/10 od 24.03.2010. godine u kojem navodi da se protiv osumnjičenih vodi istraga zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 49/03 sa izmjenama, u daljem tekstu KZRS), u vezi sa krivičnim djelom Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. KZRS i krivičnim djelom Manipulacija cijenama i širenje lažnih informacija iz člana 292. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka a) i b) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Službeni glasnik RS 92/06). Navodi se da su osumnjičeni u vremenskom periodu od 01.04.2009. godine do 13.08.2009. godine, kao pripadnici zločinačkog udruženja, organizovanog radi vršenja krivičnih djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, te krivičnog djela Manipulacija cijenama i širenje lažnih informacija, na štetu preduzeća “Medicinska elektronika” a.d. Banja Luka i Republike Srpske, koje udruženje su činili Katalina Željko, u svojstvu direktora preduzeća “Medicinska elektronika” a.d. Banja Luka, Golić Bojan, u svojstvu direktora Investiciono – razvojne banke Republike Srpske (u daljem tekstu: IRB RS); Cerovac Dragan, u svojstvu rukovodioca Odjeljenja za upravljanje portfeljom hartija od vrijednosti IRB RS i predsjednika Nadzornog odbora preduzeća “Medicinska elektronika” a.d. Banja Luka; Bajić Nikica, u svojstvu rukovodioca Odjeljenja za plasmane privredi u Sektoru za plasmane IRB RS i člana Upravnog odbora preduzeća “Medicinska elektronika” a.d. Banja Luka; Radišić Mile, kao direktor preduzeća “Grand Trade” d.o.o. Banja Luka, imali zadatakom da izvrše manipulaciju cijenama na tržištu hartija od vrijednosti, te da utiču na smanjene cijene akcija preduzeća “Medicinska elektronika”, a sve u cilju nezakonitog pribavljanja 35% akcija preduzeća “Medicinska elektronika” iz portfelja Akcijskog fonda i Fonda za restituciju Republike Srpske, kojim akcijama je upravljala IRB RS, a u namjeri pribavljanja imovinske koristi članovima udruženja, na koji način su osumnjičenom Radišić Mili omogućili sticanje imovinske koristi u iznosu od najmanje 1.381.100,00 KM.

Ovaj sud je dana 24.03.2010. godine donio rješenje broj 011-0-Kpp-10-000 032-p kojim je odredio pritvor osumnjičenim, jer je, iz priloženih dokaza tužilaštva, utvrdio da postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni počinili krivična djela koja im se stavljaju na teret, što proizilazi iz naloga za prodaju akcija akcionara Medicinske elektronike, ugovora o brokerskom posredovanju, izjava desetak svjedoka, kao što su D. K., koji je prodao svoje akcije, te S. J., radnika brokerske kuće FAMA INT, a naročito osumnjičenog Bajić Nikice, koji je opisao dogovore između osumnjičenih i način na koji su prodate akcije. Znači, brojni dokazi ukazuju na postojanje osnovane sumnje da je osumnjičeni Radišić Mile, izvršenjem krivičnog djela, zajedno sa ostalim osumnjičenim, pribavio 3.500.000 akcija preduzeća “Medicinska elektronika” koje su prije toga bile vlasništvo Republike Srpske, a kojima je upravljala IRB preko navedenih fondova, što čini 35% akcija ovog preduzeća.

Postupanjem na ovakav način osumnjičeni su oštetili Republiku Srpsku, što ukazuje da su ispunjeni uslovi za postavljanje imovinsko-pravnog zahtjeva Republike Srpske prema osumnjičenom Radišić Mili, kako se to navodi u prijedlogu, pa kako je Specijalno tužilaštvo učinilo vjerovatnim postojanje potraživanja ili prava Republike Srpske prema osumnjičenom, te kako postoji opasnost da bi osumnjičeni mogao spriječiti ostvarivanje gore navedenog potraživanja, time što će predmetne akcije prodati iznošenjem na berzu ili na drugi način otudjiti, s obzirom na to da se radi o imovinskim pravima čiji je sadašnji titular osumnjičeni Radišić Mile i da ne postoje stvarne ili pravne prepreke da osumnjičeni bez ograničenja raspolaže sa pribavljenim akcijama preduzeća “Medicinska elektronika,,, to je i prijedlog za određivanje privremene mjere osnovan. Ovo stoga što se svrha mjere postiže u ranim fazama postupka, prvenstveno u fazi istrage kada postoji realna opasnost da se imovina otudji. U pojam imovine, a u skladu sa materijalno pravnim odredbama ulazi novac, predmeti od vrijednosti i svaka druga imovinska korist koja je pribavljena krivičnim djelom.

Kako se u konkretnom slučaju radi o velikom broju akcija, kao imovini pribavljenoj na protiv pravan način, a kako sud nema saznanja o ovlaštenjima koja je osumnjičeni Mile Radišić eventulano dao drugim licima za raspolaganje tim akcijama, te kako bi raspolaganje istim prodajom i iznošenjem na berzu ili na drugi način, kako od strane osumnjičenog ili eventualno drugih lica osujetilo potraživanje oštećenog, to je sud zaključio da su ispunjeni uslovi za primjenu odredbe člana 138 stav 1 Zakona o krivičnom postupku prečišćen tekst („Službeni glasnk RS“ broj 100/09), za usvajanje prijedloga za određivanje privremene mjere, iz kojeg razloga je i odlučio kao u izreci ovog rješenja, zaključujući da je ova privremena mjera neophodna za efikasnije sprovodjenje krivičnog postupka i sigurnije ostvarivanje imovinsko pravnog zahtjeva Republike Srpske, u slučaju donošenja osuđujuće presude.

 

Zapisničar                                                                                         Sudija za prethodni postupak

Milena Šobot                                                                                                 Božana Vulić

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Krivičnom vijeću
ovog suda u roku od 3 dana od časa prijema rješenja.
Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje rješenja.