Okružni sud u Banjaluci, u skladu sa Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, broj: VSTV-08-1365-19052009 od 19.05. 2009. godine, te Planom implementacije,  izvršio je unos svih preostalih otvorenih predmeta (predmeta koji su u radu) u Sistem za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS).

 

Navedena aktivnost preduzeta je u cilju potpunog prelaska iz manuelnog u automatizovani način rada, a za posljedicu ima postojanje svih predmeta u CMS bazi podataka, što uz implementaciju projekta „Pristup sudskim predmetima putem interneta“ omogućava strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima  uvid u vlastiti predmet putem Interneta, sa izuzetkom predmeta krivičnog referata. Na ovaj način korisnici servisa mogu biti trenutno informisani o događajima i promjenama koji nastupe prilikom procesuiranja predmeta u ovom sudu.