RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

Sistem za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS)

Okružni sud u Banjaluci, u skladu sa Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, broj: VSTV-08-1365-19052009 od 19.05. 2009. godine, te Planom implementacije,  izvršio je unos svih preostalih otvorenih predmeta (predmeta koji su u radu) u Sistem za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS).

 

Navedena aktivnost preduzeta je u cilju potpunog prelaska iz manuelnog u automatizovani način rada, a za posljedicu ima postojanje svih predmeta u CMS bazi podataka, što uz implementaciju projekta „Pristup sudskim predmetima putem interneta“ omogućava strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima  uvid u vlastiti predmet putem Interneta, sa izuzetkom predmeta krivičnog referata. Na ovaj način korisnici servisa mogu biti trenutno informisani o događajima i promjenama koji nastupe prilikom procesuiranja predmeta u ovom sudu.