Milan Blagojević

Milan Blagojević rođen je 12. maja 1965. godine u Gračanici, SFRJ, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je 1991. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a pravosudni ispit je položio 1994. godine. Magistrirao je pravne nauke 2000. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, a u maju 2002. godine je doktorirao pravne nauke na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom. 

U dosadašnjoj sudijskoj karijeri radio je kao predsjednik Suda za prekršaje u Petrovu na Ozrenu, sudija Vojnog suda u Bijeljini, sudija Osnovnog suda u Doboju (na krivičnom referatu) i sudija Opštinskog suda u Travniku (na parničnom referatu). Od 01.07.2012. godine radi kao sudija Okružnog suda u Banjaluci.  

Kao sudija je učestvovao u više oblika edukacije, od kojih su neki međunarodnog karaktera. U maju i junu 2000. godine u Pragu, Češka Republika, je pohađao i završio program obuke za sudije pod nazivom “Judging in a Democratic Society” u organizaciji CEELI Instituta i Američke advokatske asocijacije. U junu 2001. godine je učestvovao na radnom seminaru edukacije sudija i tužilaca u BiH o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i njenoj primjeni u BiH, u organizaciji Savjeta Evrope. U periodu 2002-2003. godine završio je međunarodni jednogodišnji program edukacije sudija (International Long Distance Training Course for Judges) pod nazivom “Towards a Model for a European Judge”, koji su zajednički organizovali Univerzitet u Bolonji i italijanski Centro per l’Europa centro-orientale e Balcanica.  

Tokom 2003. i 2004. godine završio je ljetni seminar Programa pravne reforme, koji program je inicijativa Džon Hopkins Centra Univerziteta u Bolonji, Pravnog fakulteta Univerziteta u Bolonji i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

U periodu od 1996. do 2000. godine bio je predsjednik Opštinske izborne komisije Opštine Petrovo, a 2004. i 2005. godine vršio je dužnost načelnika Odjeljenja za opštu upravu Opštine Petrovo. Tokom 2010. i 2011. godine radio je kao pravni savjetnik direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske. Kratko vrijeme (2007. i 2008. godine) radio je kao pomoćnik direktora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj te kao direktor Sektora za pravne poslove preduzeća "Željeznice Republike Srpske" (2008. godine). 

Milan Blagojević je redovni profesor ustavnog prava i profesor visoke škole za predmete krivično pravo i krivično procesno pravo. Jedanaest godina je nastavnik na visokoškolskim ustanovama, predajući predmete ustavno pravo, uvod u pravo, upravno pravo, krivično pravo, krivično procesno pravo i veliki pravni sistemi. Autor je ili koautor 30 knjiga iz oblasti prava (22 autorske i 8 koautorskih), te preko 60 naučnih i stručnih radova iz oblasti prava objavljenih u naučnim i stručnim časopisima u Banjaluci, Sarajevu, Doboju, Beogradu, Nišu i Kotoru. Koautor je prvog domaćeg univerzitetskog udžbenika Međunarodno krivično pravo, koji je objavljen u dva izdanja. Među njegovim autorskim monografijama su i tri praktikuma za sudske postupke: Praktikum za Krivično procesno pravo (dva izdanja), Praktikum za parnični postupak i Praktikum za upravni spor, kao i dva koautorska praktikuma: Parnica u praksi i Upravni spor u praksi. Bio je učesnik više naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Osam njegovih pravnih monografija prevedeno je na engleski jezik. Bio je senator Republike Srpske.