Objavljivanje presude

Okružni sud u Banjaluci, dana 26.11.2012. godine, donio je i javno objavio presudu u krivičnom predmetu broj 11 0 K 010104 12 K, kojom je optuženi LJ.S. proglašen krivim zbog krivičnog djela primanje mita iz člana 351. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske. Sud je optuženog LJ.S., za počinjeno krivično djelo, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i novčanu kaznu u iznosu od 10.000 KM, koju je optuženi dužan platiti u roku od 3 (tri) mjeseca od dana pravosnažnosti presude, a ukoliko optuženi ne plati novčanu kaznu u ostavljenom roku, novčana kazna će se zamijeniti kaznom zatvora, tako što će se za svakih započetih 100,00 KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora, a zatvor u tom slučaju ne može biti duži od 6 (šest) mjeseci.

Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 15.8.2012. godine do 15.9.2012. godine.

Optuženom je izrečena mjera bezbjednosti zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti i to zabrana obavljanja poslova državnog službenika u organima uprave i odgovornog lica u javnim preduzećima i privrednim društvima kojima je na osnovu zakona ili drugog propisa donesenog na osnovu zakona povjereno upravljanje imovinom i to u trajanju od 5 godina od dana pravosnažnosti rješenja presude, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Optuženom se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 10.000,00 KM.