Vodič za medije

Vodič u postupku pristupa informacijama u Okružnom sudu u Banjaluci 

 

  1. Svako fizičko i pravno lice ima pravo podnijeti zahtjev za pristup informacijama iz nadležnosti Okružnog suda u Banjaluci,

            2. Zahtjev se podnosi  Okružnom sudu u Banjaluci u pisanom obliku, poštom ili neposrednom predajom kancelariji za prijem pošte u sudu,

 3. Zahtjev mora biti jasan i sadržavati dovoljno podataka u vezi sa prirodom i sadržajem informacije,

            4. Ako zahtjev podnosi fizičko lice dužno je putem ličnih dokumenata dokazati svoj identitet,

            5. Ako zahtjev podnosi zakonski zastupnik dužan je dokazati svoj identitet i dostaviti dokaz da je zakonski zastupnik,

            6. Po prijemu zahtjeva Okružni sud u Banjaluci dužan je da, putem ovlašćenog radnika, razmotri činjenice i okolnosti od značaja za obradu zahtjeva,

            7. Okružni sud u Banjaluci dužan je obavijestiti podnosioca zahtjeva da li je odobrio pristup informaciji djelimično ili u cjelini, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, s tim da taj rok može biti produžen za 7 dana u slučajevima predviđenim u Zakonu o slobodi pristupa informacijama,

            8. Pristup informacijama obezbijediće se podnosiocu zahtjeva na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini, kao i na originalnom jeziku koji je različit od zvaničnih jezika, ako je to moguće,

            9. Okružni sud u Banjaluci može odbiti zahtjev za pristup informacijama (izuzete informacije), djelimično ili u cjelini, za sljedeće kategorije informacija:

             a) kada se otkrivanjem informacije osnovano može očekivati izazivanje značajne štete po legitimne ciljeve za sljedeće kategorije informacija:

             - interes odbrane i sigurnosti, kao i zaštita javne bezbijednosti,

            - sprečavanje kriminala i svako otkrivanje kriminala,

            - zaštita procesa u donošenju odluka utvrđenih zakonom.

             b) kada zahtjev za pristup informacijama uključuje povjerljive komercijalne interese treće strane,

             c) kada zahtjev za pristup informacijama uključuje lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica u skladu sa zakonom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, član 8. Konvencije,

             d) kada se radi o maloljetnim učiniocima krivičnih djela i kada su maloljetnici oštećeni krivičnim djelom,

             e) kada se radi o oštećenim licima za krivičn djela iz glave XII Krivičnog zakona Republike Srpske - posebni dio (krivična djela protiv polnog integriteta) (Službeni glasnik Republike Srpske broj 49/03),

             f) kada se radi o poštivanju pretpostavke nevinosti,

            g) Kada se, nakon provedenog postupka, utvrdi da objavljivanje informacije nije od javnog interesa.

            10. Ako Okružni sud u Banjaluci nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu o tome će, u roku od 8 dana, obavijestiti podnosioca zahtjeva sa uputstvom o mogućnosti podnošenja žalbe nadležnom organu, uključujući i pravo obraćanja Ombudsmenu Republike Srpske.

            11. Predsjednik Okružnog suda u Banjaluci će posebnim rješenjem odrediti lice iz tog suda kao službeno lice za odnose sa javnošću.

            12. U Okružnom sudu u Banjaluci vodiće se poseban Index registar o vrsti informacija koje su pod kontrolom ovog suda.

           13. Troškovi umnožavanja su utvrđeni Uputstvom o troškovima za pristup informacijama, koje je donijelo Ministarstvo pravde a kojim je utvrđeno da se za standardnu veličinu kopija prvih deset strana ne naplaćuje naknada. Podnosilac zahtjeva za izdavanje materijala preko deset strana plaća 20 feninga po stranici. Umnožavanje materijala vrši nadležni javni organ koji ima kontrolu nad traženom informacijom.

  14. Sastavni dio ovog vodiča je obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama.

 

Predsjednik Okružnog suda u Banjaluci

Marija Aničić-Zgonjanin