Vanja Mitrović

Rođena 2. juna 1985. u Sarajevu.
Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Banjoj Luci.
2011. godine stekla zvanje diplomiranog pravnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, a 2015. godine položila pravosudni ispit.
Od 3. septembra 2012. do 3. septembra 2013. obavljala pripravnički staž, nakon čega je i zaposlena na neodređeno vrijeme od 26. novembra 2013. u JU Zavod za zapošljavanje RS, na poslovima Višeg stručnog saradnika za ostvarivanje prava nezaposlenih lica, sve do 30. juna 2019. godine.
Od 1. jula 2019. zasnovala radni odnos u Okružnom sudu u Banjoj Luci, kao Viši stručni saradnik.