OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 18.10.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi J.J. oglašen krivim zbog krivičnog djela primanje mita iz člana 319. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud na osnovu tog zakonskog propisa i propisa iz članova 41, 42, 43, 44, 46 i 49,50, 52 , 59, 72, 77. i 82. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, u koju je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od dana 11.10.2018. godine pa do dana 11.11.2018. godine i na novčanu kaznu u iznosu od 3.000,00 (trihiljade) KM, koju je optuženi obavezan platiti u roku od 30 (trideset) dana po pravosnažnosti presude.

Ako optuženi ne plati novčanu kaznu u cijelosti ili djelomično u roku koji mu je određen, sud će narediti njeno prinudno izvršenje u postupku koji je propisan zakonom. Ako novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od 1 (jedne) godine, sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora, na način da se 50,00 KM novčane kazne zamijeni jednim danom zatvora.

U skladu sa odredbama člana 71. i 77. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti zabrane vršenja poslova, djelatnosti i dužnosti u trajanju od 2 (dvije) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, što podrazumijeva da se za vrijeme trajanja iste optuženom zabranjuje obavljanje svih rukovodećih dužnosti u organima uprave i lokalne samouprave kao i u privrednim subjektima i drugim pravnim licima, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

U skladu sa odredbama članova 71. i 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta, kao sredstvo koje je upotrijebljeno za izvršenje krivičnog djela.