UKIDANJE PRITVORA I ODREĐIVANJE MJERA ZABRANE

Okružni sud u Banjaluci je dana 16.01.2020. godine, donio rješenje u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog D.L. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom polna zloupotreba djeteta starijeg od petnaest godina iz člana 173. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, povodom prijedloga Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, za izricanje mjere zabrane kao alternativne mjere za produženje pritvora osumnjičenom, kojim se utvrđuje da i dalje egzistira posebni pritvorski razlog iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske po kojem je osumnjičenom bio produžen pritvor rješenjem ovog suda 11 0 K 025703 19 Kv 2 od 18.12.2019. godine, pa se osumnjičenom ukida pritvor i isti se ima odmah pustiti na slobodu, jer se umjesto mjere pritvora na osnovu člana 185. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i člana 187. stav 4. istog zakona, prema osumnjičenom određuje mjera zabrane sastajanja, približavanja na udaljenosti od 150 metara i komunikacije sa malodobnim oštećenim licima.
Na osnovu člana 189. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, izrečenu mjeru izvršava nadležni policijski organ, a koji je u obavezi obavijestiti ovaj sud ukoliko optuženi ne ispunjava obaveze naložene izrečenom mjerom.
Izrečena mjera zabrane može trajati dok za to postoji potreba, a sve do donošenja drugačije odluke suda.
Na osnovu člana 186. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, osumnjičeni se upozorava da se protiv njega može odrediti pritvor, ako prekrši izrečenu mjeru.
Osumnjičeni D.L. će biti pušen odmah na slobodu nakon što sud ovo rješenje dostavi nadležnom policijskom organu radi izvršavanja izrečene mjere zabrane.