Novosti

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od 21.05.2019. godine produžen je pritvor prema osumnjičenom E.B. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 25.04.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još 2 (dva) mjeseca, odnosno do 23.07.2019. godine do 03.35 časova.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka a), b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od 20.05.2019. godine, produžen je pritvor optuženom M.V. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 24.10.2016. godine, a produžen rješenjima vanpretresnog vijeća istog suda od 20.03.2019. godine, zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelima zločinačko udruženje iz člana 383. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske i otmica u pokušaju iz člana 165. stav 2. u vezi sa stavom 1. i članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 3 (tri) godine, od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, a ukoliko u navedenom roku ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.

Pritvor se produžava zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka a) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 14.05.2019. godine objavio presudu kojom su optuženi V.S. i L.T. oglašeni krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ih je sud, u skladu sa navedenim odredbama i odredbama članova  41, 42, 43, 46, 52, 53, 54, i 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio i to optuženog V. S. za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, u što mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 11.11.2018. godine do 14.05.2019.godine i optuženog L. T. za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1.  Krivičnog zakonina Republike Srpske   na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci, u što mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 11.11.2018.godine, pa do 29.11.2018. godine.

Na osnovu odredbe člana 207. stav 8. i člana  82.  Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženima V. S. i  L. T. je izričena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta i to: dvije staklene tegle u kojim se nalazi  zelena biljna materija marihuana-indijska konoplja  Cannabis sativa L, neto mase od 47,6677  grama;  prozirna staklna tegla sa bijelim poklopcem u čijoj se unutrašnjosti nalazi biljna materija zelene boje, opojna droga „skank“, neto mase 25,551 grama; bijela praškasta materija-opojna droga amfetamin, pomiješana sa nečistoćama, neto mase 0,6512  grama,  neto mase 0,0356 grama, neto mase 0,3146 grama, neto mase 3,5301 grama,  neto mase 7,1472 grama, neto mase 0,2767 grama, neto mase 0,1245 grama, neto mase17,5656 grama; prah bijele boje- opojna droga amfetamin  neto mase 3,2046 grama,  neto mase 34,753 grama, u prozirnoj foliji bruto mase 7,1472 grama, u prozirnoj foliji  bruto mase 110,0649 grama; sudoper u kome je zalijepljen sloj amfetamina; epruveta sa 50 ml tečnosti bijele boje i druga epruveta sa tečnosti od 30 ml bijele boje u kojem je rastvorena opojna droga amfetamin; opojna droga marihuana neto mase 122,199 grama upakovanu u prozirnu foliju i omotanu izolir trako; dvije ovalne plastične epruvete sa 50 grama prozirne tečnosti- opojna droga amfetamin; PVC kašika tzv. ''dozer“ bijele boje;  218 komada tableta  opojne droge „Ekstazi“ pojedinačne mase od 0,2976 grama; okrugla digitalna vaga srebrne boje sa staklenim tasom; digitalna precizna vaga marke i tipa ''Ohaus - Adventur Pro''; sve plastične vrećice na kojem se nalaze tragovi opojne droge amfetamin i sve zelene hirurške rukavice sa tragovima iste opojne droge;  komponente za gradnju improvizovane laboratorije za proizvodnju opojne droge ''skank'' i to: tri reflektora 60 x 60 cm sa pripadajućim kablovima, usisnik zraka koji služi za ventilaciju sa natpisom „prima“ na koji je montirana PVC cijev prečnika 125 mm sa jedne strane, a sa druge strane rasteziva cijev šator crne boje umotan u rolnu prečnika 32 cm i dužine 130 cm, kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 lampe, tri konvertora za lampe sa natpisom „LUMII DIGITA“ dvije rolne PVC folija bijela PVC vrećica sa plastičnim držačima šatora, aluminijska folija kojom se oblaže unutrašnjost šatora, tri crne trake za zatezanje, dio gibljivog crijeva dužine 38 cm, metalna šelna i crno bijela jastučnica sa ispisanim kineskim slovima.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od 15.05.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženom R.T. zbog krivičnog djela razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom oduzimanje i oštećenje tuđe stvari iz člana 240. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže još 9 (devet) mjeseci počev od 15.05.2019. godine kada je izrečena prvostepena presuda.

Pritvor protiv optuženog se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 15.05.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi R.T. oglašen krivim zbog krivičnog djela razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom oduzimanje i oštećenje tuđe stvari iz člana 240. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, za počinjeno krivično djelo razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, na osnovu navedene zakonske odredbe i uz primjenu člana 32. i 33. KZ RS utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina i 6 (šest) mjeseci, a za počinjeno krivično djelo oduzimanje i oštećenje tuđe stvari iz člana 240. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, na osnovu navedene zakonske odredbe, uz primjenu člana 32. i 33. KZ RS utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 8 ( osam) mjeseci, pa je primjenom odredba člana 56. stav 2. tačka 3. Krivičnog zakonika epublike Srpske optuženom R.T. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

Na osnovu člana 59. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 12.12.2018. godine, pa nadalje.

Istom presudom je na osnovu člana 83. stav 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, optuženom R.T. izričena mjera bezbjednosti oduzimanje imovinske koristi pribavljene izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 100,00 KM.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 13.05.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi D.J. oglašen krivim zbog produženog krivičnog djela primanje mita iz člana 351. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, a u vezi sa članom 42 a istog zakona, izvršenog dana 28.12.2011. godine i dana 22.10.2013. godine, pa mu je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 38. stav 2, 39. stav 1. tačka 4, člana 35. stav 3. Krivičnog zakona Republike Srpske, izrekao novčanu kaznu u iznosu od 6.000,00 KM, koju je optuženi dužan platiti u roku od 3 (tri) mjeseca od dana pravosnažnosti presude, te na osnovu člana 99. stav 1. u vezi sa članom 96. stav 2. tačka e) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi je obavezan da plati troškove krivičnog postupka u iznosu od 25,00 KM, te paušal suda u iznosu od 150,00 KM, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti ove presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Na osnovu člana 94. stav 1. i 2. i člana 95. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženog je oduzeta imovinska korist u iznosu od 500,00 KM i 200,00 Eura, a koja je pribavljenja izvršenjem krivičnog djela.

Istom presudom optuženi se na osnovu odredbe člana 298. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oslobađa od optužbe da je dana 06.06.2005. godine, dana 28.11.2012. godine, dana 22.09.2015. godine i dana 25.10.2016. godine počinio produženo krivično djelo primanje mita iz člana 351. stav 2. u vezi sa članom 42 a Krivičnog zakona

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 13.05.2019. godine odredio pritvor prema osumnjičenom R.G. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 10.06.2019. godine do 15,15 časova.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 25.04.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom E.B. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka a), b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 03,35 časova 23.05.2019. godine.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 23.04.2019. godine odredio pritvor prema osumnjičenom M.Š. zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivična djela teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticanju sa krivičnim djelom ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačke b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, računajući od vremena lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 19.25 časova 21.05.2019. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 23.04.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi E.A. oglašen krivim zbog krivičnog djela teška krađa iz člana 232. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te odredbi članova 28, 32. stav 1. i 37. Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine.

Na osnovu člana 94. stav 1. i 2. i člana 95. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, od optuženog se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 60.517,80 KM koju je optuženi dužan da uplati na račun Budžeta Republike Srpske, u roku od 3 mjeseca od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Strana 11 od 54

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sledeća > Kraj >>