Novosti

Objava presude u predmetu Krkić Zikrije

Dana 07.09.2015. godine je pred Okružnim sudom u Banja Luci donjeta je i javno objavljena presuda protiv optuženog Zikrije Krkića zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 149. stava 1. tačka 5. KZ RS i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili ekspozivnih materija iz člana 399. stava 1. KZ RS.

Dakle, zbog neovlašćenog držanja vatrenog oružja i municije, čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno ili je ograničeno, čime je počinio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili ekspozivnih materija iz člana 399. stava 1. KZ RS, pa je sud optuženog za počinjeno krivično djelo uz primjenu člana 32. stav 1. i člana 33. stav 1. KZ RS osudio na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci, dok je na osnovu člana 298. stav 1. tačka v) ZKP oslobađen od optužbe kojom je optužen za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stava 1. tačka 5. KZ RS.

Na osnovu člana 44. stav 1. KZ RS optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 30.07.2014. godine do 30.05.2015. godine,

Odlučujući o mjeri pritvora prema optuženom Krkić Zirkiji vijeće je nakon vijećanja i glasanja donijelo rješenje kojim je istom ukinut pritvor, tako da je optuženi odmah pušten na slobodu.

 

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU DRAGIĆ

Okružni sud u Banjaluci je dana 08.07.2015. godine sa početkom u 15.00 časova donio i javno objavio presudu u krivičnom predmetu protiv optuženog Dragić Rajka, zbog produženog krivičnog djelasilovanje iz člana 193. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa produženim krivičnim djelom polno nasilje nad djetetom iz 195. stav 4. u vezi sa stavom 2. istog zakona, po optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka Podružna kancelarija Prijedor, od 12.02.2015. godine, a koja je izmjenjena na glavnom pretresu održanom dana 22.06.2015. godine.Dakle, upotrebom sile prinudio drugog na polne radnje, a djelo je izvršeno prema maloljetnom licu čime je, počinio produženo krivično djelo silovanje iz člana 193. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Dakle,izvršio polnu radnju sa djetetom i nasilnu obljubu i pri tom postoji velika nesrazmjera u zrelosti i uzrastu izmedju učinioca i žrtve čime je, počinio produženo krivično djelo polno nasilje nad djetetom iz člana 195. stav 4 u vezi sa stavom 2. Krivičnog zakona Republike Srpske,pa je sud optuženog oglasio krivim za naprijed navedena krivična djela i utvrdio jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina.

Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 19.11.2014. godine pa nadalje.

Prema optuženom je produžen pritvor određen rješenjem ovog suda, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže još 9 (devet) mjeseci, a koji se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ U PREDMETU RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banjaluci, tj. 06.07.2015. godine u krivičnom predmetu protiv optuženih Lončarević Nebojše i Makivić Borana, po optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka od 10.11.2014. godine, a koja je izmijenjena na glavnom pretresu dana 01.07.2015. godine, zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ objavljena presuda kojom su optuženi Lončarevič Nebojša i Makivić Boran oglašeni krivim iz razloga što su u periodu 1992. godine, na području Banjaluke, kao pripadnici Specijalnog odreda milicije za posebne namjene Centra službi bezbjednosti Banja Luka, kršeći pravila međunarodnog prava, za vrijeme oružanog sukoba, koji se u vremenu od prve polovine aprila 1992. godine, pa najkasnije do kraja novembra 1995. godine, odvijao na prostoru Bosne i Hercegovine, između organizovanih oružanih snaga Vojske Republike Srpske, s jedne, i Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, s druge strane, lišili života jedno civilno lice, na način da su, obučeni u maskirne vojne uniforme i naoružani pištoljima nepoznate marke, zajedno i po prethodnom dogovoru sa još dva uniformisana, naoružana, za sada nepoznata lica, putničkim motornim vozilom marke Mercedes bež boje, došli do restorana „Borac“, vlasništvo Mujnović Vehbije, znajući da je isti civil muslimanske nacionalnosti koji nije bio naoružan niti je učestvovao u neprijateljstvima.

Dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, lišili života jedno civilno lice,

Čime su kao saizvršioci počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog Zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

paje sud optužene, za navedeno krivično djelo uz primjenu članova 38, 42 stav 1. tačka 2. i 43. stav 1. tačka 1.KZ SFRJ osudio:

Optuženog Lončarević Nebojšu na kaznu zatvora u trajanju od (6) šest godina

Optuženog Makivić Borana na kaznu zatvora u trajanju od (6) šest godina

ZAVRŠNE RIJEČI U PREDMETU RADULOVIĆ I DRUGI

Dana 30.06. , 31.06 i 01.07.2015. godine pred Okružnim sudom u Banja Luci, održani su nastavci glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih, optuženih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na nastavku tri glavna pretresa iznesene su završne riječi kako optužbe tako i odbrane kao i njihovih branjenika.

Objava presude zakazana je za dan 06.07.2015. godine sa početkom u 15.30 časova.

ZAVRŠNE RIJEČI U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Nebojše Lončarevića i Borana Makivića koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, u periodu 1992. godine, na području Banja Luke, lišili života jedno civilno lice, čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

Na današnjem nastavku glavnog pretresa su iznesene završne riječi, kako od strane optužbe tako i od strane odbrane.

Objava presude je zakazana za dan 06.07.2015. godine sa početkom u 15.00 časova.

Objava presude u predmetu Džanić i Popović

Dana 18.06.2015. godine sa početkom u 15.30 časova, Okružni sud u Banjaluci je donio i javno objavio presudu protiv optuženih Džanić Enesa i Popović Vladimira koji su optuženi da su u vremenskom periodu od početka 2014. godine do 03.12.2014. godine na području Grada Banja Luke, protivno odredbi člana 19 Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službeni glasnik BiH“ broj: 8/06), kontinuirano, po prethodnim dogovorima, koje su medjusobno ostvarivali putem mobilnih telefona, neovlašteno se bavili kupovinom radi prodaje i prodajom opojne droge heroin. Dakle, optuženi Džanić Enes i Popović Vladimir, kao više lica, neovlašteno prodavali, radi prodaje kupovali ili držali supstance koje su proglašene za opojne droge, čime su počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 2. u vezi stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa su na osnovu toga zakonskog propisa i propisa iz člana 28., 32., 37. stav 1. istog Zakona osuđeni:

1. Optuženi Džanić Enes na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina.

2. Optuženi Popović Vladimir na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 6 (šest mjeseci).

Kako je optuženi Popović Vladimir presudom Osnovnog suda Banjaluka od 12.12.2014.godine, koja presuda je postala pravosnažna 12.02.2015.godine osudjen na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci, izrečena kazna zatvora se uzima kao već utvrdjena, pa je optuženi Popović Vladimir primjenom odredbe člana 42. stav 1. i 2. tačka 2. KZ RS osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina.

.

Objava presude protiv Anđela Markovića za krivično djelo teško ubistvo

Okružni sud u Banjaluci je dana 18.06.2015. godine donio i javno objavio presudu protiv Anđela Markovića koji je optužen da je dana 06.02.2015. godine oko 22,00 časa u Banja Luci Aleksandra Rolda lišio života na naročito svirep način čime je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 1. tačka 1) Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je na osnovu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 28., 32., 37. stav 1. pomenutog zakona osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 16 (šesnaest) godina.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Nebojše Lončarevića i Borana Makivića koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, u periodu 1992. godine, na području Banja Luke, lišili života jedno civilno lice, čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

Na današnjem nastavku glavnog pretresa je saslušan jedan svjedok odbrane a koji je bio predložen prvobitno i od strane optužbe. Izvedeni su i materijalni dokazi.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za 01.07.2015. godine sa početkom u 08.30 časova za koji je odbrana predložila saslušanje tri svjedoka i za koji je predviđeno iznošenje završnih riječi.

Okružni sud prihvatio priznanje krivice optuženog Anđela Markovića za krivično djelo teško ubistvo

Danas je pre Okružnim sudom u Banjaluci održano ročište radi razmatranje izjave o priznjanju krivice protiv optuženog Anđela Markovića koji je optužnicom Okružnog tužilaštva Banjaluka optužen za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 1. tačka 1. Krivičnog Zakona Republike Srpske.

Vijeće ovog suda je nakon što je izvršilo uvid u sve dokaze i materijal odlučilo da prihvati priznanje optuženog za navedeno krivično djelo.

Presuda će biti donesena i javno objavljena pred ovim sudom dana 18.06.2015. godine sa početkom u 16.00 časova.

POČETAK GLAVNOG PRETRESA PROTIV OPTUŽENOG GORONJA RATKA ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banjaluci održan početak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka protiv optuženog Goronja Ratka koji se tereti da je za vrijeme oružanog sukoba koji se u vremenu od prve polovine aprila 1992. godine, pa najkasnije do kraja novembra 1995. godine odvijao na prostoru Bosne i Hercegovine, između organizovanih oružanih snaga Vojske Republike Srpske, s jedne strane i Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, s druge strane, svjesno i voljno učestvao u ubistvu jednog civilnog lica bošnjačke nacionalnosti, iako to lice nije pripadalo nijednoj vojnoj formaciji niti su neposredno učestvovalo u neprijateljstvima na području opštineNovi Grad.

Dakle, za vrijeme oružanog sukoba, kršeći pravila međunarodnog prava, lišio života civilno lice, čime je, počinio krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Današnji glavni pretres je započet čitanjem optužnice. Nakon toga je optužba izvodila dokaze ispitivanjem svjedoka i izvođenjem materijalnih dokaza.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dan 07.07.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će odbrana izvoditi svoje dokaze.

Strana 31 od 48

<< Početak < Prethodna 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sledeća > Kraj >>