Novosti

Objavljena presuda u predmetu Babić, Gašpar i Vrančić

Okružni sud u Banjaluci – Posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala, dana 08.11.2010. godine, donio je i javno objavio presudu u krivičnom predmetu broj 011-0-К-09-000 0015-p kojom su optuženi Babić Vladislav, Gašpar Boris i Vrančić Braco na osnovu člana 298. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku – prečišćen tekst oslobođeni od optužbe: Babić Vladislav da je počinio dva krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. KZ RS, Gašpar Boris da je počinio produženo krivično djelo nesavjestan rad u službi iz člana 354. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ RS, te Vrančić Braco da je počinio krivično djelo nesavjestan rad u službi iz člana 354. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ RS.

Na osnovu člana 108. stav 1. i 4. ZKP, podnosioci imovinskopravnog zahtjeva Robna kuća „Boska“, Trgovačko akcionarsko društvo Banjaluka i Pravobranilaštvo Republike Srpske, Sjedište zamjenika Banjaluka su upućueni da imovinskopravni zahtjev mogu da ostvaruju u parničnom postupku.

Na osnovu člana 100. stav 1. ZKP troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Produžen pritvor osumnjičenima Šahinović i dr.

Vijeće Okružnog suda u Banjaluci - Posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala dana 04.11.2010. godine donio je rješenje kojim je prema osumnjičenim Izetu Šahinoviću, Boriši Deleviću, Daliboru Džombiću, Žarku Milanoviću, Saudu Filipoviću i Ranku Ševi, zbog krivičnog dijela organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. Krivičnog zakona Rrepublike Srpske u vezi sa krivičnim djelom otmica iz člana 165. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, a u odnosu na Sauda Filipovića i u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske, produžen pritvor za još najduže dva mjeseca a na osnovu pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačke b) i g) ZKP.

Prema navedenim osumnjičenim pritvor može trajati do - prema osumnjičenom Daliboru Džombiću do 06.01.2011. godine, prema osumnjičenom Saudu Filipoviću do 08.01.2011. godine, prema osumnjičenom Izetu Šahinoviću do 08.01.2011. godine, prema osumnjičenom Žarku Milanoviću do 09.01.2011. godine, prema osumnjičenom Ranku Ševi do 10.01.2011. godine i prema osumnjičenom Boriši Deleviću do 09.01.2011. godine.

Izrečena presuda optuženom Marić Mariu

Dana 05.11.2010. godine Okružni sud u Banjaluci donio je i javno objavio presudu u krivičnom predmetu broj 11 0 К 005381 10 К protiv optuženog Marić Maria, zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383 a) stav 2. u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, kojom je optuženi osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine.
Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 06.11.2009. godine do 05.11.2010. godine, shodno članu 44. stav 1. KZ RS.

Izrečena presuda optuženima Daliboru Ponorac i Marku Mariću

Okružni sud u Banjaluci, dana 29.10.2010. godine, donio je i javno objavio presudu u krivičnom predmetu broj 11 0 К  002487 10 К, kojom su optuženi Dalibor Ponorac i Marko Marić oglašeni krivima zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Republike Srpske – opšti dio. Sud je optuženog Dalibora Ponorac, za nevedeno krivično djelo, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina, dok je optuženi Marko Marić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina. Optuženima se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 07.12.2009. godine, pa do upućivanja optuženih na izdržavanje kazne zatvora. Na osnovu člana 108. stav 1. i 3. ZKP-a, članovi porodice oštećenih Karat Ahmeta i Senije i porodica Obralić su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na parnicu. Optuženi su obavezani na plaćanje troškova krivičnog postupka i to Dalibor Ponorac u iznosu od 1.309,00 KM, a optuženi Ponorac Dalibor i Marić Marko su obavezani da solidarno naknade troškove krivičnog postupka u iznosu od 405,40 KM, te na ime sudskog paušala iznos od po 200,00 KM.

Objavljena presuda optuženom Aganbegović Nevzadu

Okružni sud u Banjaluci, dana 25.10.2010. godine, donio je i javno objavio presudu broj 11 0 К 003695 10 К kojom je optuženi Aganbegović Nevzad oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Optuženom je izrečena i mjera bezbjednosti – zabrana upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Objavljena presuda optuženom Milaković Zdravku

Okružni sud u Banjaluci je dana 25.10.2010. godine donio i javno objavio presudu broj 11 0 К 004523 10 К kojom je optuženi Milaković Zdravko oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske. Sud je optuženom za krivično djelo ubistva utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina i 9 (devet) mjeseci, za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, te mu je izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.
Optuženom se u izrečenu jedinstvenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 17.05.2010. godine do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora.
Na osnovu člana 62. stav 1. KZ RS optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta pištolj marke „Valter“, pušku M-48 i automatsku pušku M-70 AB2.
Porodica oštećenog Vuković Drage sa imovinsko-pravnim zahtjevom, upućena je na parnični postupak.

Objavljena presuda optuženom Dolamić Alenu

Okružni sud u Banjaluci je, dana 08.10.2010. godine, a naknon prihvatanja sporazuma o priznanju krivice, donio i javno objavio presudu broj 11 0 К 005170 10 К kojom je optuženi Dolamić Alen oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. istog Zakona. Sud je optuženom za izvršeno krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 1. KZ RS utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) mjeseci, za izvršeno krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. KZ RS utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca, te mu je izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 06.11.2009. godine do 08.10.2010. godine.

Objavljena presuda optuženom Stojanović Neđi

Okružni sud u Banjaluci je, dana 15.10.2010. godine, a nakon razmatranja izjave o priznanju krivice optuženog, donio i javno objavio presudu broj 11 0 К 003173 10 К kojom je optuženi Stojanović Neđo oglašen krivim zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a) stav 2. u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, i zbog krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. istog Zakona.
Sud je optuženom za izvršeno krivično djelo organizovani kriminal iz člana 383a) stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog Zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, za izvršeno krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. KZ RS utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, te mu je izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 1 (jedan) mjesec.
Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 06.11.2009. godine do 15.10.2010. godine.

Određen pritvor osumnjičenoj Kalaba Jovanki

Sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci ja dana 16.10.2010. godine donio rješenje broj 11 0 K 005276 10 Kpp2, kojim je prema osumnjičenoj Kalaba Jovanki određen pritvor u trajanju najduže od mjesec dana, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 148. stav 1. u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske. Pritvor je određen zbog pritvorskih razloga iz člana 197 stav 1 tačka b) Zakona o krivičnom postupku - prečišćeni tekst, odnosno zbog postojanja osnovane bojazni da će dovršiti pokušano krivično djelo.

Navedenoj osumnjičenoj, po ovom rješenju, pritvor može trajati najduže do 14.11.2010. godine.

Produžen pritvor optuženom Mijatović Ostoji

Vijeće Okružnog suda u Banjaluci je dana 04.10.2010. godine donijelo rješenje broj 11 0 K 004231 10 Kv3, kojim je prema optuženom Mijatović Ostoji zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 149 stav 1 tačka 1 Krivičnog zakona Republike Srpske, produžen pritvor određen rješenjem ovog suda broj 11 0 K 004231 10 Kpp od 07.07.2010. godine. Pritvor je produžen iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku-prečišćeni tekst, odnosno radi toga što se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina i teža kazna, a puštanje na slobodu osumnjičenog bi rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.
Po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 3 (tri) godine od potvrđivanja optužnice.

Strana 47 od 52

<< Početak < Prethodna 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Sledeća > Kraj >>