Ostali dokumenti

- Upustvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju u Okružnom sudu u Banjaluci

- Priručnik-Sudska razmatranja slučajevima nasilja u porodici u BiH

- Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Spiskove advokata možete pronaći na sajtovima advokatskih komora u Bosni i Hercegovini:

Listu sudskih vještaka i sudskih tumača Republike Srpske možete naći na sajtu Vlade Republike Srpske
Listu sudskih vještaka i sudskih tumača Federacije BiH možete naći na sajtu Federalnog ministarstva pravde

Više možete saznati i na sajtu Centra za vještačenje i procjenjivanje "Zenit" d.o.o.

Advokatska komora Republike Srpske
Advokatska/Odvjetnička komora FBiH